Метод об'єднання даних багаточастотних систем дистанційного зондування Землі

Ситник, ОВ, Ефімов, ВБ, Цимбал, ВН, Кабанов, АВ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):067-070
Мова публікації: російська
Анотація: 
В роботі розглядається метод об'єднання даних двочастотних РЛС зондування поверхні Землі. За основу методу прийнята властивість інваріантності до інверсних радіоконтрастив перетвореня Х0. Аналіз радіозображень здійснювався в просторі спектрів параметрів на основі статистично оптимальних алгоритмів. Алгоритм просторов-розподілених об'єктів при двочастотному зондуванні в формуванні РЛІ кожним локатором, квантуванні цих зображень, і отриманні спектрів параметрів для кожного класу об'єктів, відповідних кожному із бінарних зображень, а потім обрахуванні оцінок спектрів параметрів для кожного класу об'єктів,  які задовольняють мінімум середнього байєсівського риску. Застосування розглянутого алгоритму для ідентифікаціі тріщин і ополонок у льодах по зображеннях 3- і 23-сантиметрових локаторів показало можливість ідентифікації об'єктів із ймовірністю не нижче 0.95 при прямих і інверсних радіолокаційних контрастах більше 10 дБ.
 
Ключові слова: інваріантность, зондування, радіозображення
References: 
1.  Антипов В. Н., Горяинов В. Т., Кулин А. Н. Радиолокационные станции с цифровым синтезированием апертуры антенны. — М.: Радио и связь, 1988.—304 с.
2.  Ефимов В. Б., Калмыков А. И., Комяк В. А. и др. Исследование ледовых покровов радиофизическими методами с аэрокосмических носителей // Изв. АН СССР. Сер. ФАО.—1985.—21, № 5.—С. 512—519.
3.  Калмыков А. И., Фукс И. М. Модели рассеяния радиоволн подстилающими поверхностями и их учет в системах ради­олокационного зондирования // Радиофизика и радиоаст­рономия.—1996.—1, № 1.—С. 31—41.
4.  Кулемин Г. П., Разсказовский В. Б. Рассеяние миллимет­ровых радиоволн поверхностью земли под малыми углами. — К.: Наук, думка, 1987.—229 с.
5.  Разсказовский В. Б. Дифракция на полуплоскости с неров­ным краем в задаче распространения радиоволн под повер­хностью   при   малых   углах   скольжения   //   Изв.   вузов. Радиофизика.—1997.—40, № 8.—С. 965—979.
6.  Сытник О. В., Дубовицкий В. А. Алгоритм идентификации пространственно-распределенных объектов при двухчастот-ном зондировании поверхности земли с помощью РСА // Изв. вузов. Радиоэлектроника.—2000.—43, № 11.—С. 37— 46.
7.  Шестопалов В. П., Калмыков А. И., Комяк В. А. и др. Комплексные исследования природной среды Земли радио­физическими методами // ДАН СССР. —1985.—284, № 1.—С. 98—102.
8.  Ballard D. Н. Generalizing The Hough Transform To Detect Arbitrary Shapes // Pattern Recognition.—1981.—13, N 2.— P. 111 — 122.

9.  Ulaby F. T. Microwave Backscatter Dependence on Surface, Roughness, Soil Moisture and Soil Texture: Parti .Bare Soil // IEEE Trans. Geosci. Electron.—1983.—GE-16, N 4.— P. 286—295.