Використання космічної інформації для вирішення водоохоронних завдань міських територій (на прикладі м. Києва)

Теременко, ОМ, Мичак, АГ, Кудряшов, ОI, Кудряшова, ЯЛ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):019-021
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Запропоновано використання космічної інформації для вирішення водоохоронних завдань міських територій. Приводяться основні водоохоронні задачі. Розглянуті техногенні фактори дії на гідромережу м. Києва. Приведені приклади екологічних досліджень гідромережі з використанням дистанційних методів.
Ключові слова: водоохоронні завдання, космічна інформація, техногенні фактори
References: 
1.  Довгий С. О., Лялько В. I., Трофимчук О. М. та ін. Інформатизація аерокосмічного землезнавства. — Київ: Наук. думка, 2001.—606 с
2.  Екологічний атлас Києва. — Київ: Інтермедіа, 2003.—60 с
3.  Кондратьев К. Я., Поздняков Д. В. Новое в дистанционном зондировании окружающей среды // Исслед. Земли из космоса.—1996.—1.—С. 107—121.
4.  Паламарчук М. М., Закорчевна Н. Б. Водний фонд Киева // Екологія і ресурси.—2002.—4.—С. 115—126.
5.  Теременко О. М., Лялько В. I., Федоровський О. Д., Рябоконенко О. Д. Екологічна інтерпретація космічних зйомок міських агломерацій // Нові методи в аерокосмічному землезнавстві. — Київ: ЦАКДЗ ІГН НАН України, 1999.—С 143—148.

6.  Хільчевський В., Курило С. Гідролого-гідрохімічна характе­ристика малих водотоків території м. Києва // Водне господарство України.—1999.—№ 3-4.