Публікаційна етика

ПОЛОЖЕННЯ
про етику наукових публікацій
в науково-практичному журналі «Космічна наука і технологія»
Національної академії наук України

 

Редакційна колегія наукового журналу «Космічна наука і технологія» у своїй роботі керується міжнародними етичними правилами щодо наукових публікацій, що включають поняття порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями та запобігання можливим конфліктам інтересів тощо.

Редакція, в свою чергу, послуговується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics, https://publicationethics.org/) та, зокрема, керівництвом з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, а також спирається на досвід авторитетних світових видавництв. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Це Положення відповідає політиці журналу і є однією з головних складових рецензування статей та подальшого видання матеріалів.

 

Етичні зобов’язання авторів

Автори несуть персональну відповідальність за наданий до редакції журналу текст рукопису та дотримуються таких принципів:

Надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо неправдиві, або фальсифіковані твердження прирівнюються до неетичної поведінки та є неприйнятними.

На вимогу Редакційної колегії надавати вихідні дані для редакторського огляду. Автори повинні надавати вільний доступ до вищезазначених даних і зберігати їх протягом розумного часу після опублікування.

Гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, є самостійною й оригінальною роботою. У разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів, у статті повинні бути оформлені відповідні бібліографічні посилання з обов’язковим зазначенням автора й першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, зокрема й неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень є неетичними й неприйнятними діями. Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих під іншим авторством, без їхньої творчої переробки і власного авторського осмислення редакцією журналу не приймаються.

Усвідомлювати, що автор(и) несе(уть) першочергову відповідальність за новизну і достовірність поданих результатів наукового дослідження.

Визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження або визначили характер поданої наукової роботи. Зокрема, у статті повинні бути зроблені бібліографічні посилання на публікації, які мали якесь значення при виконанні ослідження. Інформація, отримана в приватному порядку шляхом розмови, листування та обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без відкритого письмового дозволу від представника її джерела. Всі джерела повинні бути відкритими. Навіть якщо використовуються письмові чи ілюстративні матеріали значної кількості людей, дозвіл на це має бути отримано і подано до редакції.

Подавати до друку тільки оригінальний рукопис. Не надавати матеріали, які було відправлено в інший журнал і який наразі перебуває на розгляді, а також матеріали, опубліковані раніше в іншому виданні. Недотримання цього принципу розцінюється як грубе порушення етики публікацій та дає підставу для зняття статті з рецензування. Якщо елементи рукопису раніше були опубліковані в іншій роботі, автори зобов’язані послатися на свою більш ранню роботу і вказати, у чому суттєва відмінність нового дослідження від попереднього. Дослівне копіювання власних робіт та їх перефразування неприйнятні, вони можуть бути використані тільки як основа для нових висновків.

Гарантувати достовірний авторський колектив роботи. Серед співавторів повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний інтелектуальний внесок в її концепцію, структуру, а також у проведення або інтерпретацію результатів поданої роботи. Іншим особам (чи організаціям), які брали участь в деяких аспектах роботи, наприкінці статті має бути висловлено подяку. Автор повинен також гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом статті, схвалюють його і згодні з її поданням до публікації. Також всі зазначені в статті автори несуть публічну відповідальність за зміст статті. Якщо стаття є мультидисциплінарною роботою, співавтори відповідають кожен за свій особистий внесок, залишаючи колективну відповідальність за загальний результат. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженнях.

У разі виявлення істотних помилок або неточностей в статті на етапі її розгляду або після її опублікування негайно повідомляти про це редакцію журналу й приймати спільне рішення про визнання помилки та/або її виправлення в максимально короткі терміни. Якщо редакції журналу стане відомо, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний негайно підготувати для публікації в найближчому номері повідомлення про відповідні виправлення помилок, або ж надати редакції докази правильності поданої ним інформації.

Автор повинен чітко вказувати в своїй роботі про ситуацію, коли виконання її пов’язано з хімічними речовинами, фізико-хімічними процесами або обладнанням, під час роботи з якими існує ризик для здоров’я людини або тварини. Якщо дослідження передбачають використання тварин або людини як піддослідних об’єктів, автор повинен гарантувати, що всі процедури було проведено згідно з відповідними законами та інституційними принципами, як і те, що відповідні державні установи схвалили їх. Подана стаття повинна супроводжуватися заявою та підтвердженням від відповідних інстанцій про згоду на участь людей в експерименті. Людині, яку залучено до дослідження, повинно гарантуватися право на конфіденційність.

Указувати в своїх рукописах усі джерела фінансової підтримки проєкту, інформацію про роботодавця, патентні заявки/реєстрації, гранти та інші види фінансування.

Розкривати в своїх роботах інформацію про будь-які суттєві конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їхню інтерпретацію. Усі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розв’язані якомога швидше.

 

Етичні принципи в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів з метою об’єктивного оцінювання якості поданої статті та визначення рівня її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам. При цьому рецензент повинен бути неупередженим та дотримуватися таких принципів:

Експертна оцінка повинна допомагати автору поліпшити якість змісту статті, а головному редактору – прийняти рішення про публікацію.

Рецензент, який не вважає себе фахівцем в тематиці статті або знає, що не зможе своєчасно надати рецензію на статтю, повинен сповістити про це головного редактора та відмовитися від рецензування.

Рецензентом не може бути автор або співавтор поданої на рецензію роботи. Це стосується й наукових керівників здобувачів наукового ступеня та/або співробітників підрозділу, в якому працює автор публікації.

Будь-який рукопис, отриманий експертом від редакції на рецензування, є конфіденційним документом. Його не можна обговорювати з іншими особами, за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує спеціальної консультації.

Рецензент повинен бути об’єктивним. Рецензент повинен висловлювати свою думку чітко й аргументовано.Неприпустимо робити в рецензії персональні зауваження автору.

Рецензент повинен виявляти опубліковані статті, які стосуються рецензованої статті, проте не процитовані автором. Будь-яке твердження в рецензії про те, що деякі спостереження, висновок або аргумент з рецензованої статті вже зустрічалися раніше в літературі, повинне супроводжуватися точним бібліографічним посиланням на джерело інформації. Рецензент також повинен звертати увагу головного редактора на значну подібність або частковий збіг рецензованої статті з будь-якою іншою, раніше вже опублікованою.

У разі виникнення у рецензента підозри щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з пропозицією колективного розгляду авторської статті.

Рецензент повинен надавати об’єктивний висновок щодо достатності цитування вже надрукованих в літературі статей зазначеної тематики.

Рецензент не повинен використовувати інформацію та ідеї з поданої йому статті для особистої вигоди, дотримуючись принципу конфіденційності.

Рецензент не повинен приймати до розгляду рукописи за наявності конфлікту інтересів, викликаних конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь-якими авторами або організаціями, пов’язаними зі статтею.

 

Принципи професійної етики в діяльності редакційної колегії

Члени редакційної колегії та редакція журналу несуть відповідальність за оприлюднення авторського наукового рукопису, керуючись такими основоположними принципами:

При прийнятті рішення про публікацію головний редактор наукового журналу керується достовірністю поданих даних та науковою значимістю поданої роботи.

Головний редактор не повинен мати власних інтересів щодо статей, які подано на розгляд.

Головний редактор журналу несе відповідальність за рішення про те, які з статей будуть прийняті до публікації, а які відхилені. При цьому він керується політикою журналу й дотримується юридичних засад, попереджуючи порушення авторських прав і плагіат.

Головний редактор оцінює подану статтю виключно за її науковим змістом, безвідносно до расової приналежності авторів, їхньої статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального стану або політичних поглядів.

Головний редактор, співробітники редакційно-видавничої групи та члени редакційної колегії журналу не повинні повідомляти інформацію про подану до журналу статтю нікому, крім автора(ів), призначених та потенційних рецензентів, інших співробітників редакції та (за необхідності) видавця.

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися головним редактором, співробітниками редакції, членами редакційно-видавничої групи чи редакційної колегії для особистих цілей або передаватися третім особам (без письмової згоди авторів).

Головний редактор не повинен допускати до публікації наукову роботу, якщо є достатньо підстав вважати, що вона містить ознаки плагіату.

Стаття, в разі прийняття її до опублікування, після виходу з друку, розміщується у відкритому доступі, при цьому авторські права зберігаються за авторами.

Головний редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації необхідно вжити всі необхідні заходи для відновлення порушених прав, а при виявленні помилок – сприяти публікації виправлень чи спростувань.

Головний редактор, співробітники редакції чи редакційно-видавничої групи журналу повинні забезпечувати конфіденційність імен та іншої інформації, що стосується рецензентів. За потреби при вирішенні питання про залучення нового рецензента останній може бути поінформований про імена попередніх рецензентів.

 

Принципи професійної етики в діяльності видавця

Видавець несе відповідальність за оприлюднення авторських робіт, дотримуючись низки основоположних принципів і процедур.

Видавець повинен:

Сприяти виконанню етичних обов’язків редакцією, редакційно-видавничою групою, редакційною колегією, рецензентами та авторами відповідно до висунутих вимог.

Надавати підтримку редакції журналу у розгляді претензій до етичних аспектів публікованих матеріалів і допомагати взаємодіяти з іншими журналами та/або видавцями, якщо це сприяє виконанню обов’язків редакторів.

Дотримуватися положення, що діяльність журналу не є комерційним проєктом і не має на меті одержання прибутку.

Сприяти процесу опублікування виправлень, роз’яснень, спростувань чи вибачень у разі потреби.

Надавати редакції журналу можливість відкликати публікації, якщо буде виявлено ознаки плагіату і недостовірності даних.

 

Положення про етику наукових публікацій затверджено на засіданні Редакційної колегії журналу "Космічна наука і технологія"

 

12 квітня 2018 року