Адаптивне багатовимірне ймовірне перетворення багатоспектральних цифрових аерокосмічних знімків

Станкевич, СА, Шолоник, ОВ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):011-014
Мова публікації: російська
Анотація: 
Запропоновано адаптивне багатовимірне ймовірне перетворення (АБИП) багатоспектральних і гіперспектральних цифрових аерокосмічних знімків, що реалізує оптимізацію складу спектральних каналів для кожного аналізованого піксела цифрового зображення. Використання АБИП дозволяє більш якісно визначати еквівалентні функції передачі модуляції багатоспектральних цифрових аерокосмічних знімків, а отже, забезпечувати більш високу еквівалентну просторову роздільну здатність багатоспектральної і гіперспектральної аерокосмічної зйомки.
Ключові слова: аерокосмічні знімки, модуляція, роздільна здатність
References: 
1.  Волошин В. И., Корчинский В. М., Негода А. А. Повышение информативности панхромных цифровых изображений дистанционного зондирования Земли // Космічна наука і технологія.—2004.—10, № 5/6.—С. 178—181.
2.  ДСТУ 4220—2003. Дистанційне зондування Землі з космо­су. Терміни та визначення. — Київ: Держспоживстандарт України, 2003.—18 с
3.  Лялько В. И., Попов М. И., Подорван В. Н., Сахацкий А. И. Методика классификации площадных объектов на мно­госпектральных космических изображениях на основе по­следовательного слияния информации // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов: Сб. науч. ст. — М.: ИКИ РАН, 2005.—Т. 1.— С. 88—94.
4.  Станкевич С. А. Статистичний підхід до визначення поро-гової модуляції цифрових аерокосмічних зображень // Кос­мічна наука і технологія.—2005.—11, № 3/4.—С 81—84.
5.  Станкевич С. А. Статичні аспекти визначення функції передавання модуляції аерокосмічних іконічних систем з дискретними фотоприймачами // Сучасні досягнення гео­дезичної науки та виробництва: 36. наук. пр. — Львів: Львівська Політехніка, 2005.—Вип. II.—С 142—147.
6.  Станкевич С. А. Імовірнісно—частотна оцінка еквівалентної просторової розрізненності багатоспектральних аерокосміч­них знімків // Космічна наука і технологія.—2006.—12, № 2/3.—С 79—82.
7.  Станкевич С. А. Кількісне оцінювання інформативності гіперспектральних аерокосмічних знімків при вирішенні тематичних задач дистанційного зондування Землі // До­повіді НАН України.—2006.—№ 10.—С 136—139.
8.  Станкевич С. А. Оптимизация состава спектральных кана­лов гиперспектральных аэрокосмических изображений при решении тематических задач дистанционного зондирования Земли // Космічна наука і технологія.—2007.—13, № 2.— С. 25—28.
9.  Станкевич С. А., Шкляр С. В. Удосконалений алгоритм визначення перехідної функції на цифровому аерокосміч­ному зображенні // Ученые записки Таврического нацио­нального ун-та им. В. И. Вернадского.—2005.—18 (57), № 2.—С. 97—102.
10.  Aspinall R. J., Marcus W. A., Boardman J. W. Considerations in collecting, processing, and analyzing high spatial resolution hyperspectral data for environmental investigations // J. Geograph. Syst—2002.—N 4.—P. 15—29.

11.  Nelson Т., Wulder M., Niemann К. О. Spatial resolution implications of digitizing aerial photography for environmental applications // Imaging Sci. J.—2002.—49.—P. 223—232.