Комплексне використання космічної інформації дистанційного зондування Землі і наземних спостережень для прогнозної оцінки покладів вуглеводнів

Федоровський, АД, Козлов, ЗВ, Суханов, КЮ, Якімчук, ВГ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):038-040
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядаються методи прогнозування покладів вуглеводнів на основі комплексної оцінки космічної інформації дистанційного зондування Землі і наземних спостережень.
Ключові слова: вуглеводні, дистанційне зондування, прогнозування
References: 
1.  Архіпова Т. О., Товстюк З. М., Козлов З. В. та ін. Оцінка нафтогазоперспективності територій з використанням системного підходу та космічної інформації для наступної геофізичної розвідки // Геоінформатика.—2006.—№ 3.—С 40—45.
2.  Боднар О. М., Козлов 3. В., Якимчук В. Г., Федоровський О. Д. Системний підхід до оцінки нафтогазоперспективності територій для наступної геофізичної розвідки // До­повіді Національної академії наук України.—2006.—№ 8.— С 127—132.
3.  Деклараційний патент на винахід UA № 63073А. Мульти-спектральний структурно-польовий спосіб прогнозування покладів нафти і газу / Перерва В. М., Тепляков М. О., Архіпов О. І. та ін.—Опубліковано 15.01.2004.
4.  Козлов 3. В., Лукин А. Е., Федоровский А. Д. Прогноз залежей углеводородов в Днепровско-Донецкой впадине на основе комплексной оценки космической информации ДЗЗ и наземных наблюдений // Доповіді Національної академії наук України.—2007.—№ 2.—С. 111 — 115.
5.  Лукин А. Е. Прямые поиски нефти и газа: причины неудач и пути повышения эффективности // Геолог Украины.— 2004.—№ 3.—С. 18—45.
6.  Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. — М.: Наука, 1982.— 328 с.
7.  Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование. Органи­зация систем. — М.: Радио и связь, 1991.—252 с.
8.  Тимченко И. Е., Игумнова Е. М., Тимченко И. И. Систем­ный менеджмент и ABC-технологии устойчивого развития.
—  Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофиз, 2000.—225 с.
9.  Федоровский А. Д., Архипова Т. А., Козлов З. В., Якимчук В. Г. Оценка нефтегазоперспективности участков морского шельфа для последующей геофизической разведки // Екол. безпека прибереж. та шельф. зон та комплекс. використ. ресурсів шельфу. — Севастополь, 2006.—Вып. 14.—С. 314— 318.

10. Янутш Д. А. Дешифрирование аэрокосмических снимков.—  М.: Недра, 1991.—240 с.