Об'єднання інформації в МП РЛК з використанням диференціального спектра траєкторії руху КА

Баранов, ГЛ, П’ясковський, ДВ, Ковбасюк, СВ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(4):154–158
https://doi.org/10.15407/knit2001.04.154
Мова публікації: російська
Анотація: 
Запропоновано новий підхід до визначення та екстраполяції положення космічного апарата на орбіті в багатопозиційному радіолокаційному комплексі, що складається з РЛС з автономним прийманням, оснований на диференціальних тейлорівських перетвореннях. Отримано аналітичні залежності точнісних характеристик.
Ключові слова: багатопозиційний радіолокаційний комплекс, диференціальні тейлорівські перетворення, траєкторія руху
References: 
1.  Каханер  Д.,   Моулер  К.,   Нэш   С.   Численные  методы  и программное обеспечение:   Пер.   с  англ.   —   М.:   Мир, 1998.—575 с.
2.  Основы автоматического управления / Под ред. В. С. Пу­гачева. — М.: Наука, 1974.—720 с.
3.  Пухов Г. Е. Дифференциальные преобразования и матема­тическое моделирование физических процессов.  — Киев: Наук, думка, 1986.—158 с.
4.  Статистические методы в проектировании нелинейных си­стем автоматического управления / Под ред. Б. Г. Доступо-ва. — М.: Машиностроение, 1970.—408 с.
5.  Чернецкий   В.   И.   Анализ   точности   нелинейных   систем управления. — М.: Машиностроение, 1968.—246 с.