Використання сигналів супутникових радіонавігаційних систем для порівняння шкал часу

Сидоренко, ГС, Соловйов, ВС, Ткачук, ОО, Клейман, ОС
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(4):077-082
https://doi.org/10.15407/knit2001.04.077
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Наведено результати використання сигналів супутникових радіонавігаційних систем (СРНС) GPS і ГЛОНАСС для порівняння національної шкали часу України з Міжнародною шкалою координованого часу та національною шкалою часу Російської Федерації. Показано, що при застосуванні наявних приймачів сигналів СРНС цей метод порівняння шкал часу забезпечує досить мале значення випадкової складової похибки вимірювань, але може мати суттєву систематичну похибку вимірювань, яка залежить від багатьох факторів.
Ключові слова: ГЛОНАСС, координований час, радіонавігаційні системи
References: 
1.  Клейман  О.  С.,   Оголюк В.  П.,  Сидоренко  Г.   С.  та  ін. Державний первинний еталон одиниць часу і частоти // Український   метрологічний   журн. —1997.—Вин.   3.— С. 18—23.
2.  Соловйов В. С. та ін. Оцінка похибок порівняння еталонних шкал часу за допомогою різних методів  //  Український метрологічний журн.—1999.—Вип. 3.—С. 5—8.
3.  Ткачук А. А., Родионов В. Е., Сагайдак Г. И. Автоматизи­рованная система приема сигналов  СРНС ГЛОНАСС  // Пр.   II   Міжнарод.   науково-техн.   конф.   «Метрологія-99» Харків, 1999.—С. 154—156.

4.  Schildknecht Т., Dudle G. Time and frequency transfer: high precision using GPS phase measurements // GPS World.— 2000.—Feb.—P. 48—52.