Вплив умов повільного клиностатування на експресію низькомолекулярних білків теплового шоку Pisum sativum L.

Талалаєв, ОС
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(2):053-056
https://doi.org/10.15407/knit2007.02.053
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Представлено результати вивчення експресії генів білків теплового шоку Pisum sativum за умов повільного клиностатування та температурного шоку. Досліджували двох представників класу цитозольних низькомолекулярних білків теплового шоку (small heat shock proteins, sHsp) sHsp 17.7 та sHsp 18.1. Обидва протеїни здатні підвищувати рефолдінг хімічно денатурованих білків за АТФ-незалежною схемою, тобто функціонувати як молекулярні шаперони. Для визначення змін експресії sHsp етильованих проростків гороху ми використовували методи імуноблотінгу. Використовуючи RT-PCR, ми визначали наявність мРНК відповідних генів. Експериментальні дані впливу температурного стресу на зміни зазначених параметрів використовували як контрольні. Експресія одного з так званих «генів домашнього господарства», актину 2, досліджувалася за тією ж схемою та використовувалась як контроль. Зроблено припущення, що клиностатування як засіб моделювання умов мікрогравітації, не змінює експресії sHsp.
Ключові слова: молекулярні шаперони, протеїни, рефолдінг
References: 
1.  Chen Q., Lauzon L. M., DeRocher A. E., Vierling E. Accumulation, stability and localization of a major chloro-plast heat shock protein // J. Cell. Biol.—1990.—110.— P. 1873—1883.
2.  Hampp R., Hoffmann E., Schonherr K., et al. Fusion and metabolism of plant cells as affected by microgravity // Planta.—1997.—P. 42—53.
3.  Hernandez L. D., Vierling E. Expression of low molecular weight heat-proteins under field conditions // Plant Physiol.—1993.—101.—P. 1209—1216.
4.  Kordyum E. L. Biology of plant cell in microgravity and under clinorotation // Int. Rev. Cytology.—1997.—171.— P. 1—78.
5.  Merkys A., Darginaviciene J. Plant gravitropic response // Adv Space Biol. Med.—1997.—6.—P. 213—230.
6.  Papaseit C, Pochon N., Tabony J. Microtubule self-or­ganization is gravity-dependent // Proc Natl Acad Sci USA; 97:8364-8368, 2000.
7.  Porterfield D. M., Matthews S. W., Daugherty С J., Musgrave M. E. Spaceflight exposure effects on transcrip­tion, activity, and localization of alcohol dehydrogenase in the roots of Arabidopsis thaliana // Plant Physiol.— 1997.—113.—P. 685—693.
8.  Sun W., Van Montagu M., Verbruggen N. Small heat shock proteins and stress tolerance in plants // Biochem. Biophys. Acta.—2002.—1577.—P. 1—9.

9.  Tripathy B. C, Brown С S., Levine H. G., Kriko-rian A. D. Growth and photosynthetic responses of wheat plants grown in space // Plant Physiol.—1996.—110.— P. 801—806.