Ukrainian periodical editions on space subjects

1Yatskiv, Ya.S, 1Kislyuk, VS
1Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Kosm. nauka tehnol. 2011, 17 ;(2):77-81
https://doi.org/10.15407/knit2011.02.077
Publication Language: Ukrainian
Abstract: 
We present the statistical data on publication of thematic collected books «Space researches in the Ukraine» (1973-1984), «Space science and technics» (1986-1992) and practical-scientific journal «Space science and technology» (from 1995).
Keywords: periodical editions, statistical data, thematic collected books
References: 
1.  Kislyuk V. S., Klymenko V. M., Klymenko O. V. The journal «Space Science and Technology»: 10th anniversary. Kosm. nauka tehnol. Supplement, 11 (2), 3—6 (2005) [in Russian].
 
2.  Kislyuk V. S. The journal «Space Science and Technology»: 15th anniversary. Kosm. nauka tehnol., 16 (1), 5—8 (2010) [in Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/knit2010.01.005
3.  Paton, B.E., Negoda, A.A., Yatskiv, Ya.S., Konyukhov, S.N., Kordyum, E.L., Kuntsevich, V.M., Litvinenko, L.N., Nemoshkalenko, V.V., Prisnyakov, V.F., Trefilov, V.I., Bass, V.P., Bondarenko, S.I., Frolkis, V.V., Kordyum, V.A., Korkushko, 0.V., Lobanov, L.M., Lyalko, V.I., Morozhenko, 0.V., Pilipenko, V.V., Pokhyl, Yu.A., Yampolski, Yu.M., Cheremnykh, 0.K., Dranovsky, V.J., Fedorov, 0.P., Sedykh, S.N., Vavilova, I.B. Ukrainian scientific research and technological experiments proposed for the International Space Station: brief overview. Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):010-019