Contents No 2, 2011

Space Instruments

Makarov, A.L., Tykhonov, V.L., Voloshin, A.V., Khrapach, A.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2011; 17(2):10-15

Space Environment Monitoring and Space Debris

Epіshev, V.P., Motrunich, I.I., Klimyk, V.U., Kudak, V.I., Matso, G.M.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2011; 17(2):16-21

Space-Rocket Complexes

Spacecrafts and Payloads

Voloshenjuk, O.L., Pirozhenko, A.V., Khramov, D.A.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2011; 17(2):32-44

Astronomy and Astrophysics

Volvach, A.E., Larionov, M.G., Volvach, L.N., Kutkin, A.M., Villata, M., Raiteri, C.M., Lahteenmaki, A., Tornikoski, M., Savolainen, P., Tammi, J., Aller, M.F., Aller, H.D., Sergeev, S.G., Doroshenko, V.T., Efimov, Yu.S., Klimanov, S.A., Nazarov, S.V., Borman, G.V., Pushkarev, A.B., Zhdanov, V.I., Fedorova, E.V., Vavilova, I.B., Chesnok, N.G.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2011; 17(2):68-76

Space Geoinformatics and Geodesy

Choliy, V.Ya., Zhaborovskyy, V.P.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2011; 17(2):51-55

Study of the Earth from Space

Fedorovskyi, O.D., Lischenko, L.P., Artemenko, I.G., Sukhanov, K.Yu.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2011; 17(2):56-60

Space and Atmospheric Physics

Social Sciences in Space Exploration

Yatskiv, Ya.S., Kislyuk, V.S.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2011; 17(2):77-81
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2011; 17(2):90-90