Contents No 1, 2013

Space Geoinformatics and Geodesy

Fedorov, O.P., Kussul, N.M., Kravchenko, O.M., Yanchevskiy, S.L., Basarab, R.M., Krygin, V.M., Lavrenyuk, M.S.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(1):03-12

Space and Atmospheric Physics

Shuvalov, V.A., Lukenjuk, A.A., Pismennyi, N.I., Kulagin, S.N.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(1):13-19

Spacecraft Dynamics and Control

Makarov, A.L., Mozgovoy, D.K., Kulabukhov, A.M., Khoroshylov, V.S., Balashov, V.N., Popel', V.M.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(1):20–27

Space Navigation and Communications

Fedotov, B.N., Stankevich, S.A.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(1):38–43

Study of the Earth from Space

Kostyuchenko, Yu.V., Yushchenko, M.V., Kopachevsky, I.M., Solovyov, D.M., Bilous, Yu.H.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(1):57–67

Social Sciences in Space Exploration

Oleksiuk, R.P.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(1):78-80