Contents No 5, 2000

History of Space Research

Kislyuk, V.S., Klymenko, O.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(5):03-07
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(5):105-108

Spacecrafts and Payloads

Efimov, V.B., Kalmykov, I.A., Krasnov, O.A., Kurekin, A.S., Tsymbal, V.N., Komyak, V.A., Yatsevich, S.E.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(5):16-28

Astronomy and Astrophysics

Kirov, B., Georgieva, K., Danov, D., Bankov, L.G., Vassileva, A.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(5):29-34

Space Instruments

Baranets, N.V., Afonin, V.V., Gladyshev, V.A., Sobolev, Ya.P., Komrakov, G.P.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(5):35-48

Space and Atmospheric Physics

Baranets, N.V., Ruzhin, Yu.Ya., Afonin, V.V., Afonin, V.V., Oraevsky, V.N., Pulinets, S.A., Dokoukin, V.S., Mikhailov, Yu.M., Sobolev, Ya.P., Zhuzgov, L.N., Prutensky, I.S.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(5):49-62