Contents No 2, 2013

Space and Atmospheric Physics

Cheremnykh, О.К., Yampolski, Yu.M., Agapitov, A.V., Zalizovski, A.V., Ivchenko, V.N., Kozak, L.V., Parnovski, А.S., Rapoport, Yu.G., Selivanov, Yu.A., Koloskov, A.V., Cheremnykh, S.О.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(2):05–42
Karachun, V.V., Mel’nick, V.N., Kalinina, M.F.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(2):63–73

Space-Rocket Complexes

Degtyarev, A.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(2):43–52

Spacecrafts and Payloads

Makarov, A.L., Melanchenko, O.G., Nagornov, V.S.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(2):53–62

Study of the Earth from Space

Lyalko, V.I., Sakhatsky, O.I., Zholobak, G.M., Apostolov, A.A.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(2):74–78