Contents No 1, 1997

History of Space Research

Kuchma, L.D.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1997; 3(1):03-06
Lyagushin, S.F.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1997; 3(1):101-102

Space Navigation and Communications

Velychko, O.M., Makarenko, B.I., Kaminskii, V.Yu., Kashcheyev, B.L., Safronov, Yu.I., Sydorenko, H.S., Yatskiv, Ya.S.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1997; 3(1):07–15

Study of the Earth from Space

Zuev, V.E., Balin, Yu.S., Tikhomirov, A.A., Znamenskii, I.V., Mel'nikov, V.E.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1997; 3(1):16–25

Space and Atmospheric Physics

Kuznietsova, V.G., Maksymchuk, V.Yu., Horodys'kii, Yu.M., Siedova, F.I.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1997; 3(1):34–42

Astronomy and Astrophysics

Evsyukov, N.N.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1997; 3(1):43–60

Spacecraft Dynamics and Control

Aizenberg, Ya.E., Bek, A.V., Zlatkin, Yu.M., Kamenev, V.P., Konorev, B.M., Shcherbachenko, V.T.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1997; 3(1):61–74
Budanov, O.V., Prosvirnin, S.L.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1997; 3(1):78–82
Stasev, Yu.V., Gorbenko, I.D., Pastukhov, N.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1997; 3(1):83–86

Spacecrafts and Payloads

Social Sciences in Space Exploration

Beglyi, O.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1997; 3(1):92–100