Contents No 2, 2012

Study of the Earth from Space

Lyalko, V.I., Sakhatsky, A.I., Kostyuchenko, Yu.V., Artemenko, I.G., Zholobak, G.M., Levchik, E.I., Movchan, D.M.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(2):03-14
Lyalko, V.I., Shportjuk, Z.M., Sibirtseva, О.N., Dugin, S.S., Vorobiev, A.I.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(2):15–19

Space Geoinformatics and Geodesy

Kablak, N.I., Savchuk, S.G.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(2):20–25

Space and Atmospheric Physics

Fedorenko, A.K., Zakharov, I.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(2):26–32
Kozak, L.V., Ivchenko, V.M., Odzymek, A., Klokov, I.S., Kozak, P.M., Lapchuk, V.P.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(2):33–42
Kozak, L.V., Savin, S.P., Lui, A.T., Tsupko, O.O.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(2):43–54

Space Environment Monitoring and Space Debris

Bilinsky, A.I., Vovchyk, Ye.B., Blagodyr, Ya.T.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(2):55–58

Space-Rocket Complexes

Degtyarev, A.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(2):59–80

History of Space Research

Domnin, I.F., Lyashenko, M.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(2):81-82