Contents No 2, 2017

History of Space Research

Lyalko, V.I., Popov, M.O., Fedorovskyi, O.D., Filipovich, V.E., Esipovich, S.M., Sedlerova, O.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2017, 23(2):01-10
|

Study of the Earth from Space

Fedorovskyi, O.D., Khyzhniak, A.V., Diachenko, T.N., Yakimchuk, V.G., Pidhorniak, D.L., Sukhanov, K.Yu., Tomchenko, O.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2017, 23(2):11-20
|
Butko, I.M., Mamarev, V.M., Ozhynsky, V.V., Kharchenko, S.P.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2017, 23(2):21-30
|

Space Materials and Technologies

Gusarova, I.A.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2017, 23(2):31-40
|

Space Life Sciences

Pastukhov, A.O., Dudarenko, M.V., Galkin, M.O., Krisanova, N.V., Nazarova, A.G., Pozdnyakova, N.G., Borisova, T.O.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2017, 23(2):41-50
|

Space and Atmospheric Physics

Mogylchak, V.Y., Milinevsky, G.P.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2017, 23(2):51-60
|