Contents No 3, 2013

Space Planetology

Study of the Earth from Space

Space and Atmospheric Physics

Space Astronomy

Kryshtal, A.N., Gerasimenko, S.V., Voitsekhovska, A.D.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013, 19(3):37–46

Space Energy, Power and Propulsion

Klymenko, Yu.O., Semeniv, O.V., Bezpalova, A.V., Prutsko, Yu.V., Maletin, Yu.A., Stryzhakova, N.G., Zelinskyi, S.A., Tychyna, S.O., Drobnyi, D.M., Neymash, V.B., Poroshin, V.N., Povarchuk, V.Yu.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013, 19(3):47–60

Space Navigation and Communications

Kuzkov, S.V., Kuzkov, V.P., Sodnik, Z., Volovyk, D.V., Pukha, S.P., Kleshchonok, V.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2013, 19(3):61–67

History of Space Research

Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2013, 19(3):70-72