Contents No 3, 2013

Astronomy and Astrophysics

Kryshtal, A.N., Gerasimenko, S.V., Voitsekhovska, A.D.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(3):37–46

Study of the Earth from Space

Space and Atmospheric Physics

Space Energy, Power and Propulsion

Klymenko, Yu.O., Semeniv, O.V., Bezpalova, A.V., Prutsko, Yu.V., Maletin, Yu.A., Stryzhakova, N.G., Zelinskyi, S.A., Tychyna, S.O., Drobnyi, D.M., Neymash, V.B., Poroshin, V.N., Povarchuk, V.Yu.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(3):47–60

Space Navigation and Communications

Kuzkov, S.V., Kuzkov, V.P., Sodnik, Z., Volovyk, D.V., Pukha, S.P., Kleshchonok, V.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(3):61–67

History of Space Research

Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(3):70-72