To the 70th birthday of Professor V.V. Ovsyanikov

1Makarov, AL
1Yangel Yuzhnoye State Design Office, Dnipropetrovsk, Ukraine
Kosm. nauka tehnol. 2007, 13 ;(1):083-084
Section: History of Space Research
Publication Language: Russian