Contents No 5, 2007

Social Sciences in Space Exploration

Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2007; 13(5):005-018
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2007; 13(5):019-020

Study of the Earth from Space

Korotaev, G.K., Pustovoitenko, V.V., Terekhin, Yu.V., Dranovsky, V.I., Kavelin, S.S., Saltykov, Yu.D., Yemelyanov, O.L., Tsymbal, V.N., Efimov, V.B., Kurekin, A.S., Komyak, V.A., Pichugin, A.P.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2007; 13(5):028-043
Korotaev, G.K., Pustovoitenko, V.V., Terekhin, Yu.V., Dranovsky, V.I., Kavelin, S.S., Saltykov, Yu.D., Yemelyanov, O.L., Tsymbal, V.N., Efimov, V.B., Kurekin, A.S., Komyak, V.A., Pichugin, A.P.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2007; 13(5):044-057

Space and Atmospheric Physics

Grigorenko, Ye.I., Lysenko, V.N., Taran, V.I., Chernogor, L.F.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2007; 13(5):058-076
Grigorenko, Ye.I., Lysenko, V.N., Taran, V.I., Chernogor, L.F.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2007; 13(5):077-096