Contents No 4, 2003

History of Space Research

Spacecrafts and Payloads

Shatikhin, V.E., Semenov, L.P., Borysenko, V.M.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2003; 9(4):009-016
Triakin, V.P., Shulzhenko, M.G., Gontarovskyi, P.P., Matiukhin, Yu.I.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2003; 9(4):040-044

Space Energy, Power and Propulsion

Shuvalov, V.A., Kochubei, G.S., Lazuchenkov, D.N.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2003; 9(4):017-025
Baturkin, V.M.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2003; 9(4):026-033
Rassamakin, B.M., Rogachyov, V.A., Khairnasov, S.M., Khominich, V.I., Shevchenko, V.A., Fedorenko, S.K.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2003; 9(4):034-039

Spacecraft Dynamics and Control

Ischenko, V.I., Zimchuk, I.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2003; 9(4):045-048

Space and Atmospheric Physics

Grigorenko, Ye.I., Dzyubanov, D.A., Lysenko, V.N., Taran, V.I., Chernogor, L.F.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2003; 9(4):049-066
Klymenko, Yu.O., Cheremnykh, О.К.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2003; 9(4):067-072

Space Navigation and Communications

Kuzkov, V.P., Medvedskyi, M.M., Yatskiv, Ya.S., Nedashkovskyi, V.N., Gluschenko, Yu.M., Suberliak, V.R., Peretiatko, M.M., Eremenko, N.A.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2003; 9(4):079-083

Study of the Earth from Space

Lyalko, V.I., Sakhatsky, A.I., Zholobak, G.M., Khodorovsky, A.Ya., Grekov, L.D., Buyanova, I.Ya., Sokolov, V.V., Yushchenko, M.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2003; 9(4):099-103