Використання інформації космічного геомоніторингу для оцінки екологічного стану водойм на прикладі озера Світязь

Підгородецька, ЛВ, Зуб, ЛМ, Федоровський, ОД
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(4):51-56
https://doi.org/10.15407/knit2010.04.051
Мова публікації: Українська
Анотація: 
На прикладі дослідження озера Світязь (Шацький національний природний парк) обґрунтовано використання інформації космічного геомоніторингу для оцінки екологічного стану водойми шляхом виявлення зв'язку експертних оцінок стану водойми з критерієм, який характеризує параметри (клас і площу) мікроландшафту, що добре простежуються на космічних знімках, а також здійснено моделювання та прогноз впливу рекреаційного навантаження на можливі екологічні наслідки.
Ключові слова: водойма, геомоніторинг, мікроландшафт
References: 
1.   Гейны С., Дубына Д. В., Сытник К. М. и др. Макрофиты — индикаторы изменений природной среды. — К.: Наук. думка, 1993. — 433 с.
2.   Карпова Г. А., Зуб Л. Н. Современное состояние макрофитов оз. Свитязь (Шацкие озера, Украина) в условиях наростающей рекреационной нагрузки // Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды: Матер. междунар. науч. конф. — Минск: Нарыч, 2003. — С. 270—273.
3.   Карпова Г. О., Зуб Л. М. Негативна трансформація макрофітної рослинності озера Світязь в умовах посилення рекреаційного навантаження // Озера та штучні водойми України: сучасний стан й антропогенні зміни: Матер. Першої міжнар. наук.-практ. конф. — Луцьк: Вежа, 2008. — С. 312—316.
4.   Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. — М.: Наука, 1974. — 831 с.
5.   Лялько В. И., Маринич О. М., Федоровський О. Д. Ае­рокосмічні исследование ландшафтних комплексов Украины // Укр. географічний журн. — 1994. — № 4. — С. 3—8.
6.   Оксиюк О. П., Якушин В. М., Тимченко В. М. Трофо-сапробиологическая характеристика Шацких озер // Гидробиол. журн. — 1997. — 33, № 1. — С. 24—35.
7.   Підгородецька Л. В., Зуб Л. М., Федоровський О. Д. Оцінка динаміки заростання макрофітами водойм на основі космічної інформації ДЗЗ і наземних спос­тережень (на прикладі озера Світязь) // Аерокос­мічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки GEO-UA: Матер. доп. 2-ї Всеукр. конф. з запрошенням закордонних учасників. — Київ: Освіта України, 2010. — С. 110—111.
8.   Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерар­хий. — М.: Радио и связь, 1993. — 186 с.
9.   Тимченко В. М., Оксиюк О. П. Управление водными экосистемами как перспективное направление эко­логической гидрологии // Гидробиол. журн. — 1998. — 34, № 6. — С. 120—128.
10. Тимченко И. Е. Игумнова Е. М. Прогнозирование природных процессов методом адаптивного баланса влияний // Мор. гидрофиз. журн. — 2004. — № 5. — С. 53—63
11. Федоровский А. Д., Даргейко Л. Ф., Зубко В. П., Яким-чук В. Г. Системный подход к оценке эффективнос­ти аппаратурных комплексов дистанционного зон­дирования Земли // Космічна наука і технологія. — 2001. — 7, № 5-6. — С. 75—79.
12. Федоровский А. Д., Сиренко Л. А., Суханов К. Ю., Яким-чук В. Г. Методические аспекты дешифрирования космических изображений водных растительных ландшафтов для оценки экологического состояния устьевых участков рек // Гидробиол. журн. — 2000. — 36, № 2. — С. 84—94.

13. Forrester J. W. Industrial Dynamics. — Cambridge MA, Productivity Press, 1961. — 391 p.