Remote assessment of the ecological state of water bodies based on the multidimensional density distribution of biotope areas on the example of the Kyiv reservoir

1Fedorovskyi, OD, 2Zub, LN, 3Dyachenko, TN, 1Tomchenko, OV, 1Khyzhniak, AV, 1Yakymchuk, VH
1State institution «Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
2Institute for evolutionary ecology of the NAS of Ukraine
3Institute of Hydrobiology of the NAS of Ukraine
Space Sci. & Technol. 2020, 26 ;(5):038-047
https://doi.org/10.15407/knit2020.05.038
Publication Language: Ukrainian
References: 
1. Gejny S., Dubyna D. V., Sytnik K. M. i dr. (1993). Macrophytes — indicators of environmental changes. Kiev: Naukova dumka, 433 p. [in Russian].
2. Gnedenko B. V. (1988). Probability Theory Course, Uchebnik, Izd. 6-e, pererab. i dop, M.: Nauka. Gl. red. fiz.-mat. lit., 448 p. [in Russian].
3. D’iachenko T. M. (1999). Inland landscape zoning of the Danube basin. Landshaft iak intehruiucha kontseptsiia XXI st., Zbirn. Nauk. prats’ ukr. heohraf. Tov., ukr.. asom. Landsh. Ekol., Kyivs’koho nats. un-tu., 308—310 [in Ukrainian].
4. D’jachenko T. N., Tomchenko O. V. (2018). Analysis of Vegetation Dynamics of Water Bodies of the Kiliya Danube Delta on the Basis of Remote Earth Probing. Gidrobiologicheskij zhurnal, 54, № 6, 35—46 [in Russian].
5. Zub L. M., Tomchenko O. V. (2015). Assessment of the Wetlnds Transformation using the Satellite Information of Remote Earth Probing (by Example of Upper Section of the Kyiv Reservoir). Gidrobiologicheskij zhurnal, 51, № 6 (306), 29—40 [in Russian].
6. Zub L. M., Tomchenko O. V. (2015). Formation of vegetation cover and some features of the hydrochemical regime of the Kiev reservoir. Ekolohichni nauky: naukovo-praktychnyj zhurnal. Holovnyj redaktor O. I. Bondar, K.: DEA, № 8, 27—39 [in
Ukrainian].
7. Patent Ukrainy № 89288. Afanas’iev S. O., Tsybul’s’kyj O. I., Usov O. Ye., Shevtsova L. V. A method of determining the ecological status of reservoirs. Opubl. 11.01.2010, Biul. № 1 [in Ukrainian].
8. Patent Ukrainy № 97900. Karpova H. O. The method of determining the trophic status of reservoirs. Opubl. 26.03.2012, Biul. № 6 [in Ukrainian].
9. Romanenko V. D., Zhukyns’kyj V. M., Oksiiuk O. P. ta in. (1998). Methodology of ecological assessment of surface water quality by relevant categories. SYMVOL-T [in Ukrainian].
10. Method for remote assessment of environmental status and water quality of inland water bodies. (2017). Dovidkove vydannia “Perspektyvni naukovo-tekhnichni rozrobky NAN Ukrainy”, Vypusk “Ekolohiia ta okhorona dovkillia”, Kyiv: Akademperiodyka, 32 [in Ukrainian].
11. Tomchenko O. V., Zub L. M, Sahajdak A. V. (2014). Assessment of ecological status of wetlands of the upper sections of the Kiev reservoir. Ekolohiia vodno-bolotnykh uhid’ i torfovysch (zbirnyk naukovykh statej). Holovnyj redaktor V. V. Konischuk. Kyiv: TOV «NVP«Interservis», 246—251 [in Ukrainian].
12. Fedorovskij A. D., Dargejko L. F., D’jachenko T. N. (2000). On the issue of assessing the ecological state of squally-terrestrial landscape complexes based on a systematic approach. Dop. NAN Ukraїni, № 5, 129—131 [in Russian].
13. Fedorovs’kyj O. D., Khyzhniak A. V., Tomchenko O. V., Zub L. M., Pidhorodets’ka L. V., D’iachenko T. M., Shevchenko A. M., Vlasova O. V., Khodorovs’kyj A. Ya. (2015). The multidisciplinary analysis of the aerospace and ground information
while assessing the status of water ecosystems based on the methods of system analysis. Ukrains’kyj zhurnal dystantsijnoho zonduvannia Zemli, № 7, 27—42 [in Ukrainian].
14. Arkhipov A. I., Glazunov N. M., Khyzhniak À. V. (2018). Heuristic Criterion for Class Recognition by Spectral Brightness. Cybernetics and Systems Analysis, 54, № 1, 94—98.