Дистанційне оцінювання екологічного стану водойм на основі багатовимірної щільності розподілу площ біотопів на прикладі Київського водосховища

Федоровський, ОД, Зуб, ЛМ, Дьяченко, ТМ, 1Томченко, ОВ, Хижняк, АВ, Якимчук, ВГ
1Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», Київ
https://doi.org/10.15407/knit2020.05.038
Мова публікації: українська
Анотація: 
Розглядається метод багатовимірної щільності розподілу площ біотопів мілководних ландшафтів як різновид дистанційного оцінювання стану водних екосистем. В основу розробленого методу поставлено комплексування матеріалів дистанційного зондування Землі і наземних значень екологічного індексу якості води, що забезпечує отримання достатньої кількості даних. Поєднання відомих методів прагматичної оцінки якості води із підходами дешифрування космічних знімків дозволило розробити метод оцінювання екологічного стану водойм на основі багатовимірної щільності розподілу площ біотопів. Це досягається порівнянням площ різних типів біотопів, дешифрованих на космічних знімках того року, для якого відомі значення екологічного індексу якості води, з площами аналізованих біотопів тієї ж водної екосистеми на знімках попередніх років шляхом визначення міри порівняння (багатовимірної щільності розподілу площ просторових одиниць). Виділені за результатами дешифрування космічних знімків ландшафтні комплекси слугують інтегральним інформативним показником стану як гідроекосистеми, так і водозбірних територій, що значно спрощує і здешевлює роботи з наукових узагальнень та екологічного моніторингу. Площі аквальних ландшафтних комплексів шляхом обчислення міри порівняння трансформовано в екологічний індекс — показник екологічного стану екосистеми.
Ключові слова: аквально-ландшафтні комплекси, екологічний індекс, космічні знімки, щільність розподілу площ біотопів
References: 
1. Гейны С., Дубына Д. В., Сытник К. М. и др. Макрофиты — индикаторы изменений природной среды. Киев: Наук.думка, 1993. 433 с.
2. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей. Учебник. Изд. 6-е, перераб. и доп. М.: Наука, 1988. 448 с.
3. Дьяченко Т. М. Внутрішньо-ландшафтне районування водних об’єктів Кілійської дельти Дунаю. Ландшафт як інтегруюча концепція XXI ст.: зб. наук. праць укр. географ. Тов., укр. асом. Ландш. Екол., Київ. нац. ун-ту. 1999.С. 308—310.
4. Дьяченко Т. Н., Томченко О. В. Изучение динамики зарастания водных объектов Килийской дельты Дуная на основании материалов космической сьемки. Гидробиол. журн. 2018. 54, № 6. C. 35—46.
5. Зуб Л. М., Томченко О. В. Оценка трансформации водно-болотных угодий с использованием космической информации ДЗЗ (на примере верховий Киевского водохранилища). Гидробиол. журн. 2015. 51, № 6 (306). С. 29—40.
6. Зуб Л. М., Томченко О. В. Формування рослинного покриву та деякі особливості гідрохімічного режиму Київського водосховища. Екологічні науки. 2015. № 8. C. 27—39.
7. Патент України № 89288. Афанасьєв С. О., Цибульський О. І., Усов О. Є., Шевцова Л. В. Спосіб визначення екологічного стану водойм. Опубл. 11.01.2010. Бюл. № 1.
8. Патент України № 97900. Карпова Г. О. Спосіб визначення трофічного статусу водойм. Опубл. 26.03.2012. Бюл.№ 6.
9. Романенко В. Д., Жукинський В. М., Оксіюк О. П. та ін. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. СИМВОЛ-Т, 1998.
10. Спосіб дистанційної оцінки екологічного стану і якості води внутрішніх водойм. Перспективні науково-технічні розробки НАН України. 2017. Вип. «Екологія та охорона довкілля». C. 32.
11. Томченко О. В., Зуб Л. М, Сагайдак А. В. Оцінка екологічного стану акваторій водно-болотних угідь верхніх ділянок Київського водосховища. Екологія водно-болотних угідь і торфовищ: зб. наук. ст. Голов. ред. В. В. Коніщук.Київ: ТОВ«НВП«Інтерсервіс», 2014. С. 246—251.
12. Федоровский А. Д., Даргейко Л. Ф., Дьяченко Т. Н. К вопросу оценки экологического состояния шквально-наземных ландшафтних комплексов на основе системного похода. Доп. НАН України. 2000. № 5. С. 129—131.
13. Федоровський О. Д., Хижняк А. В., Томченко О. В., Зуб Л. М., Підгородецька Л. В., Дьяченко Т. М., Шевченко А. М., Власова О. В., Ходоровський А. Я. Мультидисциплінарний аналіз аерокосмічної і наземної інформації при оцінці стану водних екосистем на основі методів системного аналізу. Укр. журн. дистанційного зондування Землі. 2015. № 7. С. 27—42.
14. Arkhipov A. I., Glazunov N. M., Khyzhniak À. V. Heuristic Criterion for Class Recognition by Spectral Brightness. Cybernetics and Systems Analysis. 2018. 54, N 1. P. 94—98.