Contents No 4, 2020

Space-Rocket Complexes

Pylypenko, O.V., Degtyarev, M.A., Nikolayev, O.D., Klimenko, D.V., Dolgopolov, S.I., Khoriak, N.V., Bashliy, I.D., Silkin, L.A.
Language: English
Space Sci. & Technol. 2020; 25(4):03-20

Space Materials and Technologies

Ilyushchanka, А.Ph., Kryvanos, A.K., Baray, S.G., Savich, V.V.
Language: English
Space Sci. & Technol. 2020; 25(4):21-30

Study of the Earth from Space

Space Navigation and Communications

Ilchenko, M.Yu., Narytnyk, T.M., Prysiazhnyi, V.I., Kapshtyk, S.V., Matviienko, S.A.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2020; 25(4):57-85

Social Sciences in Space Exploration