Impact of manufactoring of elastomers for rocket and space vehicles on the development of economy and society

1Khorolskyi, MS
1Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
Space Sci.&Technol. 2017, 23 ;(5):49-54
https://doi.org/10.15407/knit2017.05.049
Publication Language: Russian
Abstract: 
The article deals with the technologies for manufacturing the products from elastomeric materials, mostly rubber technical products, for rocket and space vehicles and their components. We describe that they form the basis for new designs and technologies in other industries, for instance, metro and bridge engineering and machine building.
Keywords: elastic joint hinge, elastomeric materials, reinforced rubber bearing parts, rocket and space technology, rubber, rubber products, sealant, еlastomers
References: 
1. Bol'shoy spravochnik rezinshchika. Ch. 1 Kauchuki i ingrediyenty / Pod red. S. V. Reznichenko, Yu. L. Morozova, 744 p. (OOO “Izdatel'skiy tsentr “Tekhinform” MAI”, M., 2012). A great reference book of the rubberizer. Part 1: Rubbers and Ingredients / Eds S. V. Reznichenko, Yu. L. Morozova — M .: OOO Publishing Center “Tekhinform “MAI”, 744 p. (2012) [in Russian].
2. Lepetov V. A., Yurtsev L. N. (2009) Raschety i konstruirovaniye rezinovykh izdeliy i tekhnologicheskoy osnastki: [Calculations and design of rubber products and technological equipment]: Proc. manual for high schools.— 4 th ed. / Ed. by L. N. Yurtseva. Pererab. and additional, 420 p. (ISTEK Publishing House, M., 2009) [in Russian].
3. Ovcharov V. I., Burmistr M. V. Smirnov A. G., Tyutin V. A., Verbas V. V., Naumenko A. P. Svoystva rezinovykh smesey i rezin: otsenka, regulirovaniye, stabilizatsiya [Properties of rubber compounds and rubbers: evaluation, regulation, stabilization] / Pod obshch. red. V. I. Ovcharova, 400 s. (Izd. Dom «SANT-TM», M., 2001) [in Russian].
4. Utkin. Zvezdy General'nogo konstruktora / Pod obshchey redaktsiyey A.V. Degtyareva. — [Utkin. Stars of the General Designer]. Under the general editorship of A. V. Degtyareva, 672 p. (ART-PRESS, Dnipropetrovsk: 2013) [in Russian].
5. Khorolskyi M. S. DP “UNDKTI "DINTEM”” — 40 rokiv. Naukovo-tekhnichni rozrobky dlya bahat'okh haluzey ekonomiky. SE “URDTI" DINTEM”— 40 years. Scientific and technical developments for many branches of economy. Elastomery: Materialy, tekhnologiya, oborudovaniye, izdeliya» Materialy 6-y Ukrainskoy mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii-Dnepropetrovsk, 25—29 sentyabrya 2006g. Elastomers: Materials, technology, equipment, products »Materials of the 6th Ukrainian International Scientific and Technical Conference (pp 19-26)-Dnipropetrovsk, September 25—29, 2006[In Ukrainian].