To the 70th birthday of Professor V.S. Khoroshylov

1Konyukhov, SN, 2Makarov, AL, 1Popiel, AM
1Yangel Yuzhnoye State Design Office, Dnipropetrovsk, Ukraine
2Yangel Yuzhnoye State Design Office, Dnipro, Ukraine
Kosm. nauka tehnol. 2009, 15 ;(2):80-81
Publication Language: Russian