Contents No 4, 2009

Space and Atmospheric Physics

Emelyanov, L.Ya., Sklyarov, I.B., Chernogor, L.F.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2009; 15(4):12-21

Study of the Earth from Space

Gavrilenko, A.S., Efimov, V.B., Klochko, G.I., Kurekin, A.S., Matveev, A.Ya., Tsymbal, V.N., Yatsevich, S.E.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2009; 15(4):22-32

Astronomy and Astrophysics

Space Instruments

Dotsenko, O.V., Maslyuk, V.T., Tarasov, V.B., Tikhii, М.G., Shovkoplias, Yu.A.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2009; 15(4):58-71

Space-Rocket Complexes

Kalnoguz, A.N., Tykhovskiy, V.M., Bataev, V.A., Pilguy, V.N., Rymin, M.N.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2009; 15(4):72-78