Нормативне забезпечення дистанційного зондування Землі

Сабліна, ВІ, Стефанишин, ЯІ, Стрижак, ЮІ
Косм. наука технол. 2006, 12 ;(4):098-103
https://doi.org/10.15407/knit2006.04.098
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглянуто основні функції нормативного забезпечення у сфері дистанційного зондування Землі, положення створеного й розроблюваних стандартів. Наведено функції нового підкомітету «Дистанційне зондування Землі з космосу» у структурі національного технічного комітету стандартизації «Ракетна й ракетно-космічна техніка» ТК 117.
Ключові слова: нормативне забезпечення, стандарти, функції підкомітету
References: 
1.  Аквилонова А. Б., Козлова Л. В. Подспутниковое обес­печение научных программ МЦКП «Природа» // Мате­риалы Всероссийской науч. конф. «Дистанционное зон­дирование земных покровов и атмосферы аэрокосмиче­скими средствами», Муром, 22—23 июня 2001 г.
2.  Саблина В. И., Стефанишин Я. И., Стрижак Ю. И. Нормативное обеспечение дистанционного зондирова­ния Земли // Пятая Укр. конф. по комическим иссле­дованиям: Тез. докл. — К.: Ин-т космич. исследований НАНУ—НКАУ, 2005.—С. 174.
3.  ДСТУ 3918-99. Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення. — Введ. 01.07.2000.
4.  ДСТУ 4220-2003. Дистанційне зондування Землі з кос­мосу. Терміни та визначення понять — Введ. 01.10.2004.
5.  Закон України від 15.11.1996 № 502/96-ВР «Про кос­мічну діяльність» // Відомості Верховної Ради Украї­ни.—1997.—№ 1.—Ст. 2.
6.  Закон України від 16.03.2000 № 1559- III «Про дер­жавну підтримку космічної діяльності» // Відомості Верховної Ради України.—2000.—№ 22.—Ст. 172.
7.  Закон України від 24.10.2002 № 203-IV «Про Загально­державну (Національну) космічну програму України на 2003—2007 роки» // Відомості Верховної Ради Ук­раїни.—2002.—№ 49.—Ст. 364.

8.  Закон України від 15.06.2004 № 1765-IV «Про внесення змін до Закону України «Про метрологію та метро­логічну діяльність» // Відомості Верховної Ради Ук­раїни.—2004.—№ 37.—Ст. 449.—С 1434.