Contents No 5, 2022

Space Energy, Power and Propulsion

Astronomy and Astrophysics

Khramtsov, V., Vavilova, I.B., Dobrycheva, D.V., Vasylenko, M.Yu., Melnyk, O.V., Elyiv, A.A., Akhmetov, V.S., Dmytrenko, A.M.
Language: English
Space Sci. & Technol. 2022; 28(5):27-55
Kleshchonok, V.V., Karbovsky, V.I., Buromsky, M.I., Lashko, M.V., Gorbanev, Yu.M., Kashuba, V.I., Kimakovskiy, S.R., Shavlovskiy, V.I., Angelskiy, O.V., Tsekhmeistrenko, V.S., Myshevskiy, N.N., Revun, A.V.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2022; 28(5):56-66

Space Materials and Technologies

Meyirbekov, M.N., Ismailov, M.B., Manko, T.A., Kozis, K.V.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2022; 28(5):67-74

Space Environment Monitoring and Space Debris

Sukhov, P.P., Sukhov, K.P., Pavlovskyi, A.L., Mamray, S.A.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2022; 28(5):75-80

History of Space Research