Contents No 5-6, 2005

Social Sciences in Space Exploration

Space and Atmospheric Physics

Grytsai, A.V., Evtushevsky, O.M., Milinevsky, G.P., Grytsai, Z.I., Agapitov, A.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2005; 11(5-6):005-011
Lazorenko, O.V., Lazorenko, S.V., Chernogor, L.F.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2005; 11(5-6):022-029
Kotsarenko, A.N., Molchanov, О.A., Enriquez, R.Perez, Cruz-Abeyro, J.A.Lopez, Koshevaya, S.V., Grimalsky, V.V.
Language: English
Kosm. nauka tehnol. 2005; 11(5-6):030-034
Grimalsky, V.V., Koshevaya, S.V., Kotsarenko, A.N., Malnev, V., Juarez, D.
Language: English
Kosm. nauka tehnol. 2005; 11(5-6):035-041

Study of the Earth from Space

Lyalko, V.I., Kostyuchenko, Yu.V., Yushchenko, M.V., Bilous, Yu.H.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2005; 11(5-6):042-050
Voloshin, V.I., Shapar, A.G., Peremetchik, N.N.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2005; 11(5-6):051-055

Space Navigation and Communications

Space Materials and Technologies

Shuvalov, V.A., Tikhii, V.G., Priymak, A.I., Gusarova, I.A., Pismennyi, N.I., Tokmak, N.A., Reznichenko, N.P., Nosikov, S.V., Kochubey, G.S.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2005; 11(5-6):078-086
Baturkin, V.M.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2005; 11(5-6):092-102
Xiaoyan, Wang, Pokhyl, Yu.A., Koval', K.V., Shiyu, He., Gavrylov, R.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2005; 11(5-6):103-110
Kolomzarov, Y.V., Kravchenko, S.L., Maslov, V.P., Zabudsky, V.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2005; 11(5-6):111-114

Space Life Sciences

Sarnatzkaya, V.V., Hladun, H.O., Padalko, S.F.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2005; 11(5-6):115-121

History of Space Research

Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2005; 11(5-6):122-123