Вітчизняний досвід супутникового моніторингу лісових масивів України

Жолобак, ГМ
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(3):46-54
https://doi.org/10.15407/knit2010.03.046
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Узагальнено вітчизняний досвід вивчення лісових масивів України за допомогою супутникових знімків, накопичений з середини 1990-х років. Описано здобутки установ і організацій, де проводяться дистанційні дослідження лісовкритих територій шляхом обробки і аналізу космічної інформації. Виявлено, що вітчизняні фахівці застосовують багатозональні знімки (здебільшого з космічних апаратів SPOT та «Landsat») головним чином для розрахунку зміни площ лісових масивів, визначення типів лісів, їхнього породного складу та віку переважно на регіональному рівні.
Ключові слова: багатозональні знімки, космічна інформація, лісовкриті територіі
References: 
1.  Атрошенко Л. М., Гайкович К. П., Горобец Н. Н. и др. Особенности радиолокационных контрастов лесонасаждений // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. — 2008. — Т. 2. — С. 251—256.
2.  Атрошенко Л. М., Горобец Н. Н. Перспективы изуче­ния методами радиолокации таксационных характеристик и степени техногенной загрязненности лесов // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразі-на. Радіофізика та електроніка. — 2004. — № 622. — С. 132—136.
3.  Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування / За ред. В. І. Лялька, М. О. Попова. — К.: Наук. думка, 2006. — 357 с.
4.  Богомолов В. В., Костяшкін С. І., Мєшкова В. Л. та ін. Методичні підходи до використання матеріалів дистанційного зондування для виявлення осередків пошкодження насаджень // Лісівництво і Агролісо­меліорація. — 2004. — Вип. 107. — С. 194—200.
5.  Букша І. Ф. Перспективи використання аерокосміч­ної інформації для потреб моніторингу лісів // Ма­тер. третьої Укр. наради користувачів аерокосмічної інформації (20—24 листопада 2000 р., м. Київ). — К.: Знання України, 2001. — С. 85—91.
6.  Букша І., Черни М. Передові технології у лісово­му господарстві України // Лісовий і мисливський журн. — 2006. — № 6. — С. 18—19.
7.  Вишняков В. Ю., Долинний В. В. Динаміка змін вегета­ційної маси в період 1992 — 2003 років за даними ДЗЗ (на прикладі Долинського району Івано-Франківської області) // Матер. регіональної наради «Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Буковини», Чернівці, 19—20 вересня 2006 р. — http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=739
8.  Гаврилюк С. А., Миклуш С. І. Класифікація земель лісового фонду Західного Лісостепу України за ма­теріалами дистанційного знімання // Наук. віс­ник Нац. лісотехнічного ун-ту України. — 2007. — Вип. 17.3. — С. 26—35.
9.  Горошко М. П., Миклуш С. І. Часковський О. Г. Вико­ристання супутникових знімків для класифікації лі­сових насаджень на територіях, які підлягають особ­ливій охороні (на прикладі заповідника «Розточчя») // Проблеми та перспективи розвитку лісового госпо­дарства. — 1998. — Вип. 9.2. — С. 109—112.
10. Горошко М. П., Часковский О. Г., Миклуш С. И. Аспекты использования дистанционных методов исследований и ГИС-методов для интенсификации лесоинвентаризационных работ // Лес – экология и ресурсы: Матер. междунар. научн.–практ. конф. — Минск, 1998. — С. 61—63.
11. Гэтланд К. Космическая техника. — М.: Мир, 1986. — 292 с.
12. Дубровський В. В., Пархісенко Я. В., Петроченко О. Ю. та ін. Космічний моніторинг лісових пожеж за знімками NOAA // Космічна наука і технологія. — 2002. — 8, № 2/3. — C. 246—248.
13. Кохан С. С. Дані дистанційного зондування Землі і ГІС-технології у дослідженнях лісових ресурсів // Перспективи використання даних дистанційного зон­дування Землі в лісовому господарстві: Матер. міжнар. наук.-практ. семінару. — Київ, 2009. — С. 5—9.
14. Лесная энциклопедия: В 2-х т./ Гл. ред. Г. И. Воробь­ев. — М.: Сов. энциклопедия, 1985. — Т. 1 — 563 с. — http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s00/e0000006/index.shtml.
15. Лупян Е. А., Мазуров А. А., Ершов Д. В. и др. Спутнико­вый мониторинг лесов России // Оптика атмосферы и океана. — 2007. — 20, № 5. — С. 443—447.
16. Лялько В. І., Сахацький О. І., Азімов О. Т. та ін. Вико­ристання багатозональних космічних знімків з метою вивчення рослинності Зони відчуження ЧАЕС // Ма­тер. наук.-техн. семінару «Нові методи в аерокосміч­ному землезнавстві», 27—28 травня 1999 р. — Київ,
1999. — С. 105—113.
17. Лялько В. І., Сахацький О. І., Жолобак Г. М. та ін. Ди­наміка і сукцесії гірських лісів Карпатського націо­нального природного парку (за матеріалами косміч­них знімків та ГІС) // Матер. регіональної наради «Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ-технологій у спри­янні вирішення проблем Прикарпаття», Івано-Фран­ківськ, 15—17 листопада 2005 р. — Івано-Франківськ, 2005. — С. 7—9.
18. Лялько В. І., Шпортюк З. М., Сахацький О. І., Сибірце-ва О. М. Застосування методу топографічної корекції даних багатозональних космознімків для класифіка­ції лісового покриву гірських територій // Космічна наука і технологія. — 2003. — 9, № 4. — С. 94—98.
19. Лялько В. І., Шпортюк З. М., Сахацький О. І., Сибір-цева О. М. Класифікація земного покриву Карпат з використанням наземного хлорофільного індекса та позиції червоного краю за даними відеоспектрометра MERIS // Космічна наука і технологія. — 2006. — 12, № 5/6. — С. 10—14.
20. Маслов А. А. Космический мониторинг лесов России: современное состояние, проблемы и перспективы // Лесной Бюллетень. — 2006. — № 31. — http://www. forest.ru/rus/bulletin/31/3.html.
21.  Мельник І. В., Томченко О. В., Шандра О. В. та ін. Cтворення цифрових карт лісів та об’єктів природ-
но-заповідного фонду з використанням космічних знімків // Регіональна нарада «Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Рівненщини», Рівне, 12—14 грудня 2006 р. — http:// www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=687.
22. Миклуш С. І. Продуктивність рівнинних букових лісів та особливості організації сталого господарства в них: Дис. ... д-ра с.-г. наук. — Київ: НУБіП, 2009. — Машинопись. — http://disser.com.ua/content/350639. html.
23. Миронюк В. В. Особливості визначення породного складу лісових насаджень із використанням даних ДЗЗ // Перспективи використання даних дистанцій­ного зондування Землі в лісовому господарстві / Ма­тер. міжнар. наук.-практ. семінару. — Київ, 2009. — С. 21—23.
24. Норчевський Р. В., Цебенко І. Л Оцінка зміни площ лі­сових масивів за допомогою ГІС/ДЗЗ-технологій (на прикладі західних територій Закарпатської області та північної частини Румунії) // Регіональна нара­да «Можливості супутникових технологій у спри­янні вирішення проблем Закарпаття», Ужгород, 11 грудня 2008 р. — http://www.pryroda.gov.ua/ua/index. php?newsid=1140.
25. Сахацький О. І., Ходоровський А. Я. Класифікація ландшафтів за допомогою космічного знімка. Зона впливу аварії на Чорнобильській АЕС // Україна з космосу. Атлас дешифрованих знімків території України з космічних апаратів / За ред. В. І. Лялька, О. Д. Федоровського. — К. : НАН України, НКА Ук­раїни, ЦАКДЗ ІГН НАНУ, 1997. — С. 20—21.
26. Сахацький О., Жолобак Г. Використання багатоспек-тральних космічних знімків для класифікації угідь та гірських лісів різного породного складу // Перспек­тиви використання даних дистанційного зондування Землі в лісовому господарстві: Матер. міжнар. наук.-практ. семінару. — Київ, 2009. — С. 16—20.
27.  Седых В. Н. Аэрокосмический мониторинг лесного покрова. — Новосибирск: Наука, 1991. — 238 с.
28.  Сухих В. И. Аэрокосмические методы в лесном хо­зяйстве и ландшафтном строительстве: Учебник. — Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. — 392 с.
29. Парпан В., Шпарик Ю., Лялько В. та ін. Космічні знімки Українських Карпат // Лісовий і мисливський журн. — 2006. — № 3. — С. 13.
30. Поліщук Б. В. Сучасні досягнення і проблеми в до­слідженнях розвитку та стану лісів // Геодезія, кар­тографія і аерофотознімання. — 2008. — Вип. 70. — С. 38—45.— http://vlp.com.ua/node/915.
31. Придатко В. И., Штепа Ю. Н., Ищук А. А. Опыт при­менения ERDAS Imagine для анализа изменений лесов горного Крыма в 1988—2001 гг. с использова­нием снимков Landsat // Материалы Пятой Между­народной Конференции «Геоинформационные тех­нологии в управлении территориальным развитием», 27—31 мая 2002 г., Партенит (АР Крым). — 2002, CD – ECOMM (http://www.ulrmc.org.ua/publication/env-manag_ua.html).
32. Часковський О. Г. Інвентаризація лісових насаджень Розточчя з використанням дистанційних методів: Автореф. дис... канд. с.-г. наук / Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 18 с.
33. Часковський О. Г., Миклуш С. І. Застосування гіпер-спектральних супутникових знімків для спостере­жень за лісовими масивами // Наук. вісник Укр. держав. лісотехнічного ун-ту. — 2004. — Вип. 14.6. — С. 190—193.
34. Швець М. І. Лісовпорядкування в Україні: історія і су­часність // http://www.derevo.info/content/detail/4032
35. Forest monitoring for Europe. Сonclusions, Uppsala, Swe­den, 11—12 November 2009. — http://www-conference. slu.se/futforestmon/forestmon_conclusions.pdf
36. Kuemmerle T., Chaskovskyy O., Knorn J., et al. Forest cover change and illegal logging in the Ukrainian Carpathians in the transition period from 1988 to 2007 // Remote sensing of environment. — 2009. — 113, N 6. — P. 1194—1207.
37. Lyalko V. I., Sahatsky А. І., Voolfson L. D., et al. Remote ecological monitoring in the Chernobyl disaster area us­ing GIS TRIAS // Pollution Monitoring and Geographic Information Systems : proc. of the EARSel Workshop, Brandys nad Labem, Gzech Republic, 15—18 May, 1995. — Brandys nad Labem., 1995 — P. 89 — 97.
38. Lyalko V. I., Sakhatsky A. I., Hodorovsky A. Ya., et al. Fea­tures of the space control of forests of Ukraine and Siberia for an estimation of their state, fire risk and carbon cycle // Abstract Book. Proc. of 24th EARSeL Symposium «New Strategies For European Remote SensinG», IUC, Dubrovnik, Croatia, 25—27 May 2004. — Р. 91.

39. Malysheva N., Shvidenko A., Nilsson S., Petelina S., Oeskog A. An overview of remote sensing in Russian forestry // IIASA Interim Report IR-00-034. — 2000. — 89 p. — http://www.iiasa.ac.at/cgi-bin/pub/pubsrchK.