English-Russian-Ukrainian Rocket and Space Terminology Dictionary

1Vetukhova, LM, 1Goncharenko, MS, 1Zubkova, OL, 2Mitrakhov, NA, 1Redchyts, SP, 1Khvatov, MK
1Information-Analytical Center "Space-Inform", Kyiv, Ukraine
2Agency of the "Yuzhnoye State Design Office" in Kyiv; Information-Analytical Center "Space-Inform", Kyiv, Ukraine
Space Sci.&Technol. 2016, 22 ;(4):67-67
Publication Language: English