Ukrainian scientific research and technological experiments proposed for the International Space Station: brief overview

1Paton, BE, 2Negoda, AA, 3Yatskiv, Ya.S, 4Konyukhov, SN, 5Kordyum, EL, 6Kuntsevich, VM, 7Litvinenko, LN, 8Nemoshkalenko, VV, Prisnyakov, VF, 9Trefilov, VI, 10Bass, VP, 11Bondarenko, SI, Frolkis, VV, 12Kordyum, VA, 13Korkushko, 0.V, 1Lobanov, LM, 14Lyalko, VI, 3Morozhenko, 0.V, 10Pilipenko, VV, 15Pokhyl, Yu.A, 16Yampolski, Yu.M, Cheremnykh, 0.K, 4Dranovsky, VJ, 17Fedorov, OP, 18Sedykh, SN, 3Vavilova, IB
1E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
2State Space Agency of Ukraine, Kyiv, Ukraine
3Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
4Yangel Yuzhnoye State Design Office, Dnipropetrovsk, Ukraine
5M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
6Space Research Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine and the National Space Agency of Ukraine, Kyiv, Ukraine
7Institute of Radio Astronomy of the National Academy of Science of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
8G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
9I.N. Frantsevich Institute for Material Science Problems, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
10Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and State Space Agency of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine
11B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
12Institute of Molecular Biology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
13State Institution "Institute of Gerontology im.D.F.Chebotarova National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine
14State institution «Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
15B.I. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, NAS of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
16Institute of Radio Astronomy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
17Space Research Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine and the State Space Agency of Ukraine, Kyiv, Ukraine
18Presidium of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6 ;(4):010-019
https://doi.org/10.15407/knit2000.04.010
Publication Language: English
Keywords: Space Science and Technology