To the 60-th birthday of Gavranek Boris Nikolaevich

1Konyukhov, SN
1Yangel Yuzhnoye State Design Office, Dnipropetrovsk, Ukraine
Kosm. nauka tehnol. 1998, 4 ;(1):120–121
Publication Language: Russian