Еколого-правовий статус людини в космосі: порівняльний аналіз

Малишева, НР, Гурова, АМ, Михайський, ОЄ
Косм. наука технол. 2018, 24 ;(3):75-82
https://doi.org/10.15407/knit2018.03.075
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Збільшення кількості пілотованих космічних подорожей обумовлює необхідність розроблення належного еколого-правового підґрунтя життєзабезпечення людини в космосі. Зазначена сфера правового регулювання є досить широкою та диверсифікованою у різних космічних державах, тому потребує дослідження з метою виокремлення перспективних напрямків рецепції кращого досвіду до національного законодавства України. Таким чином, метою цієї статті є дослідження всіх етапів життєзабезпечення пілотованих космічних місій за законодавством деяких провідних учасників ринку космічних послуг, а саме: Російської Федерації, Республіки Казахстан, США та ЄКА, задля врахування цього правового підґрунтя під час розробки відповідної сфери правового регулювання в Україні.
          Для досягнення мети цього дослідження були використані положення про життєзабезпечення людини в космосі п’яти договорів з космосу, Угоди про Міжнародну космічну станцію, національних правових актів, технічних регламентів, керівництв тощо. Під час дослідження використовувались методи аналізу, синтезу, порівняння, структурування тощо. В результаті весь обсяг аналізованого правового масиву забезпечення життєдіяльності людини під час виконання пілотованих космічних місій було структуровано: по-перше, відповідно до суб’єкта регулювання, — щодо вимог до осіб (медичних, санітарних тощо) та вимог, які ставляться до умов довкілля — щодо чинників космічного середовища (невагомість, радіація, освітлення тощо); по-друге, відповідно до етапів космічних місій: на вимоги до підготовки, процесу виконання космічних місій та реабілітації після них. Було визначено спільні та відмінні риси таких вимог за екологічним та іншим законодавством Російської Федерації, Республіки Казахстан, США та ЄКА. В результаті накреслено такі основні напрямки розвитку законодавства України у вказаній сфері: 1) встановлення медичних, фізичних, психологічних та інших критеріїв відбору для набуття статусу космонавта/астронавта; 2) визначення вимог до умов життєдіяльності та готовності до виконання завдань космічних місій; 3) система реабілітаційних процедур після виконання пілотованої космічної місії. 
Ключові слова: еколого-правовий статус, міжнародне космічне право, медичні вимоги, національне законодавство, санітарно-гігієнічні норми, технічні нормативи
References: 
1. ГОСТ Р 50804-95. Среда обитания космонавта в пилотируемом космическом аппарате. Общие медико-технические требования. URI: http://docs.cntd.ru/

document/1200027840 2. Договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, від 31.10.1967. URI:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_480

3. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 493 «Об утверждении Правил отбора кандидатов в космонавты и присвоения статуса кандидата в космонавты, космонавта». URI: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011554#z7

4. Приказ Федерального космического агентства от 11.10.2010 № 156 «Об утверждении Административного регламента Федерального космического агентства по исполнению государственной функции по обеспечению отбора и подготовки космонавтов».
URI: http://ivo.garant.ru/#/document/55170516/paragraph/1:5

5. Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013—2017 роки: Закон України // Відомості Верховної Ради.—2014.—С. 725.

6. Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року: розпорядження КМУ від 25.01.2012 р. № 48-р. URI: http://http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/48-2012-р

7. Про космічну діяльність: Закон України від 15.11.96 зі змінами. URI: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/502/96-%D0%B2%D1%80

8. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року: розпорядження КМУ від 9.03.2011 р. № 238-р.

URI: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/238-2011-р

9. Соглашение между Правительством Канады, Правительствами государств-членов Европейского космического агентства, Правительством Японии, Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки относительно сотрудничества по международной космической станции гражданского назначения. URI: http://docs.cntd.ru/document/901778188

10. Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах від 11.07.1984. URI: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_482

11. Active Handbooks. URL: http://ecss.nl/hbs/publishedhbs-on-line/

12. Concept of aeromedical fitness and associated medicalcertificate requirement. URI: http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/European_Astronaut_

Selection/Concept_of_aeromedical_fitness_and_associated_medical_certificate_requirement

13. ECSS Training material for download. URL: http://ecss.nl/ecss-training-material-for-download/

14. European austronaut selection: International Space Station Medical Operations Requirements Documents (ISS MORD) International Space Station Program,

Revision B, May 2003. URI: http://emits.sso.esa.int/emits-doc/ESTEC/AO6216-SoW-RD9.pdf

15. NASA-STD-3001 VOL 1 Space Flight Human-System Standard Volume 1, Revision A: Crew Health.
URI: https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-std-3001-vol-1

16. NASA-STD-3001 VOL 2 Space Flight Human System Standard Volume 2: Human Factors, Habitability, and Environmental Health.
URI: https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-std-3001-vol-2;

17. National Aeronautics and Space Administration Transition Authorization Act of 2017.
18. OCHMO 110902.2MED NASA Aviation Medical Certification Standards.
URI: ttps://www.nasa.gov/sites/default/files/files/Av%20med%20cert%20std%20OCHMO%201...

19. Protection of Human Research Subjects (Revalidated with admin. changes 12/18/2012).