Космічний моніторинг водних потоків гирловихобластей річок (на прикладі Дніпра та Дунаю)

Федоровский, ОД, Хижняк, АВ, Дьяченко, ТМ, Якимчук, ВГ, Підгорняк, ДЛ, Суханов, КЮ, 1Томченко, ОВ
1Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», Київ
Косм. наука технол. 2017, 23 ;(2):11-16
https://doi.org/10.15407/knit2017.02.011
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Викладено спосіб оцінки водних потоків гирлових областей річок за структурними характеристиками з використанням залежності нормованої азимутальної спектральної щільності від кутового напрямку. На основі інформації космічного моніторингу виконано порівняльний аналіз гідрологічних характеристик гирла Дніпра і Кілійської дельти Дунаю за 1986 і 2015 рр. При цьому було встановлено, що спектри зображень гирлової ділянки Дніпра за 1986 і 2015 роки практично не змінилися ні за інтенсивністю, ні по азимутальному розташуванню, на відміну від дельти Дунаю, де за досліджуваний період спостерігаються істотні зміни водних потоків.
Ключові слова: гідрологічні характеристики, космічний моніторинг, спектр Фур'є
References: 
1. Бермант А. Ф., Араманович И. Г. Краткий курс мате- матического анализа для втузов: Учеб. пособие для втузов. — М.: Наука, 1971. — 736 с.
2. Гидрология дельты Дуная / Под ред. В. Н. Михайловa. — М.: ГЕОС, 2004. — 448 с.
3. Дубняк С. С. Эколого-гидроморфологический анализ биотопической структуры крупных равнинных водо- хранилищ // Географ. вестник. — 2013. — № 3 (26). — С. 107—120.
4. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. — М., 1978. — 848 с.
5. Федоровский А. Д., Сиренко Л. А., Суханов К. Ю., Яким- чук В. Г. Спектральные и пространственно-частотные информативные признаки дешифрирования водных ландшафтов на аэрокосмических снимках // Гидро- биол. журн. — 2002. — 38, № 1. — С. 87—95.
6. Янутш Д. А. Дешифрирование аэрокосмических снимков. — М: Недра, 1991. — 240 с.
7. Ali Saremi, Mohammad Hossein Karimi Pashaki, Hosein Sedghi, Amin Rouzbahani, Amin Saremi. Simulation of river flow using Fourier series models // Int. Conf. on Environmental and Computer Science IPCBEE. — Singapore: IACSIT Press, 2011. —19.  — P. 133—138. 
8. Soheil Ghareaghaji Zare, Mohammad Hossein Karimi Pashaki, Hosein Sedghi. Fourier analysis models and their application to river flow’s prediction // The 1st Int. Applied Geological Congress. — Mashad Branch, Iran: Department of Geology, Islamic Azad University, 2010. — P. 510—514.