Особливості регуляції клітинного циклу рослин в умовах зміненої гравітації

Артеменко, ОА
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(5):108–112
https://doi.org/10.15407/knit2015.05.108
Мова публікації: українська
Анотація: 

Оскільки основними регуляторами клітинного циклу еукаріот є цикліни і циклін-залежні кінази (ЦЗК), припускається суттєва зміна саме їхнього рівня у клітинах в умовах мікрогравітації та дії інших фізичних факторів. Використання клиностатування дає можливість визначити вплив симульованої гравітації на події у клітині протягом клітинного циклу — вихід зі стану спокою і просування по пресинтетичній (G1) і фазі синтезу ДНК(S) клітинного циклу. Для вивчення впливу клиностатування на активність клітинної проліферації необхідні дослідження як молекулярних механізмів регуляції клітинного циклу, так і розвитку рослин в умовах зміненої гравітації. Активність цикліну D, який відповідає за перебіг подій клітинного циклу в пресинтетичній фазі, може контролюватися дією як ендогенних, так і екзогенних факторів, а клиностатування є одним із тих факторів, що впливають на експресію генів, які регулюють клітинний цикл. Ці дані можна використати як модель для подальшого дослідження комплексу циклін — ЦЗК у вивченні молекулярних механізмів регуляції росту та проліферації. В роботі аналізуються відомі літературні та отримані нами дані стосовно основних регуляторів клітинного циклу в умовах зміненої гравітації.

Ключові слова: гравічутливість, клітинний цикл, клиностатування., рослина, циклін-залежні кінази, цикліни
References: 
1.Артеменко О.А .Сучасні уявлення про регуляцію клітинного циклу у рослин // Укр.ботан.журн.— 2001.— 58, № 4.— С.415 —421.
2.Артеменко О.А. Експресія генів δ 1-та δ 3-циклінів в кореневій меристемі Pisum sativum L .за умов кліностатування // Цитологія та генетика.— 2006.—40, № 2.— С.36 —41.
3.Артеменко О.А. Регулятори клітинного циклу в трансгенних рослинах Аrabidopsis thaliапа (brassicaceae) за умов кліностатування. Циклін-залежні кінази// Укр.ботан.журн.— 2014.— 71, № 5.— С.620 —625.
4.Aarrouf J., Schoevaert D., Maldiney R., Perbal G. Changes in hormonal balance and meristematic activity in primary root tips on the slowly rotating clinostat and their effect on the development of the rapeseed root system // Physiol. Plant.— 1999.— 105 .— Р.708 —718.
5.Fuster Jose J., Fernandez Patricia, Gonzalez-Navarro Herminia, Silvestre Carlos, et al. Control of cell proliferation in atherosclerosis: insights from animal models and human studies // Cardiovasc.— Res.doi:10.1093/cvr/cvp363.
First published online:November 9,2009.
6.Healy J.M., Menges M., Doonan J.H., Murray J.A. The Arabidopsis D-type cyclins CycD2 and CycD3 both interact in vivo with the PSTAIRE cyclin-dependent kinase Cdc2a but are differentially controlled // J.Biol.Chem.— 2001.— 276.— P.7041 —7047.
7.Herranz R., Medina F.J. Cell proliferation and plant development under novel altered gravity environments // Plant Biol.(Stuttg).— 2014.— 16, N 1.— Р.23 —30.
8.Inagaki S., Umeda M. Cell-cycle control and plant development // Int.Rev.Cell Mol.Biol.— 2011.— 291 .— Р.227 —261.
9.Kordyum E.L. Biology of plant сell microgravity and under clinostating // Int.Rev.Cytol.— 1997.— 171 .— P.1 —72.
10.Medina F., Herranz R. Microgravity environment uncouples cell growth and cell proliferation in root meristematic cells. The mediator role of auxin //Plant Signal Behav.— 2010.— 5,N 1.— Р.176 —179.
11.Merkys A.J., Laurinavicius R.S. Plant growth in space // Fundamentals of Space Biology / Eds M.Asashima, G.M.Malacinski.— Tokyo: Jap. Sci. Soc. Press; Berlin: Springer Verlag, 1990.— P.69—83.
12.Mews M., Moore R. Cyclin/ Cdk complexes: their involvement in cell cycle progression and mitotic division // Protoplasma.— 2001.— 216, N 3-4.— P.119—142.
13.Morgan D.O. The cell cycle: principles of control.— New Science Press, 2007.— 297 p.
14.Sherr C.J., Roberts J.M. CDK inhibitors: positive and negative regulators of G1-phase progression // Genes Dev.— 1999.— 13, N12.— P.1501 —1512.

15.Van den Heuvel S., Harlow E. Distinct roles for cyclin-dependent kinases in cell cycle control // Sci.— 1994.— 262 .— P.2050 —2054.