Гравіморфогенез гаметофіту мохів

1Лобачевська, ОВ, 1Хоркавців, ЯД, Кияк, НЯ, Кіт, НА, Данилків, ІС
1Інститут екології Карпат НАН України, Львів
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(4):94–102
https://doi.org/10.15407/knit2015.04.094
Мова публікації: українська
Анотація: 

Орієнтація росту бокових галузок протонеми визначається кутом нахилу відносно вектора земного тяжіння. Модуляція сигнальної системи ІОК і перерозподіл ауксину послаблює ендогенну протидію гравітропізму, посилюючи плагіотропний ріст. Рух ядра в клітинах протонеми корелює з ініціацією нової зони росту залежно від векторної сили тяжіння. Очевидно, в компетентних до галуження клітинах протонеми сигнал індукує швидше переміщення ядра і координує мітотичний поділ та ріст клітинної стінки. Гравіморфогенез апікальних клітин залежить як від спектрального складу світла, так і гормонального балансу. Модифікація ефекту світла кінетином підтверджує взаємодію фото- і гормональної систем гравірегуляції. Встановлено, що на гравічутливість апікальних клітин впливає значення рН. Протонема мохів адаптується до гравітації та інших екологічних чинників зміною морфологічної структури — збільшенням активності галуження, кількості бруньок і органів вегетативного розмноження та пришвидшенням їхнього розвитку.

Ключові слова: гравіморфогенез, світло, фітогормони
References: 
1. Головацкая И. Ф. Регуляторная роль зеленого света в морфогенезе и гормональном балансе Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. // Вестн. Томского гос. ун-та. — 2010. — № 8. — С. 43—57.
  2. Демкив О. Т., Хоркавцив Я. Д., Кардаш А. Р. Полярность и клеточная дифференцировка в процессе развития архегониальных растений // Аналитические аспекты дифференцировки. — М.: Наука, 1991. — С. 121—132.
  3. Демків О. Т., Хоркавців Я. Д., Пундяк О. І. Гравітація як формотворчий фактор розвитку мохів // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку. — Київ: Логос, 2009. — T. 2. — С. 403—408.
  4. Кияк Н. Я. Вплив іонів свинцю на ріст і окислювальний стрес гаметофіту Funaria hygrometrica Hedw. на різних стадіях розвитку // Чорноморський ботан. журн. — 2012. — 8, № 2. — С. 171—177.
  5. Клеточные механизмы адаптации растений к неблагоприятным воздействиям экологических факторов в естественных условиях / Е. Л. Кордюм, К. М. Сытник, В. В. Бараненко и др. — Киев: Наук. думка, 2003. —277 c.
  6. Лазаренко А. С. Вибрані праці / Ред. кол.: М. А. Голубець, І. С. Данилків, О. Т. Демків та ін. — Львів, 2001. — 229 с.
  7. Лобачевська О. В., Рабик І. В. Особливості вегетативного розмноження мохоподібних на відвалах сірчаного видобутку // Вісн. Львів. yн-ту. Сер. біол. — 2012. — 60. — С. 145—155.
8. Хоркавців Я. Д., Демків О. Т. Вплив інгібіторів ауксинового транспорту на гравітропізм протонеми Pohlia nutans (Hedw.) // Космічна наука і технологія. — 2003. — 9, № 2-3. — С. 77—82.
  9. Хоркавців Я. Д., Кияк Н. Я., Кіт Н. Я. Гравізалежний морфогенез мохів // 14-та укр. конф. з космічних досліджень. — Ужгород, Київ, 2014. — С. 71.
10. Cove D., Bezanilla M., Harries Ph., Quatrano R. Mosses as model systems for the study of metabolism and development // Ann. Rev. Plant Biol. — 2006. — 57. — P. 497—520.
11. Demkiv O. T., Khorkavtsiv Ya. D., Pundiak O. I. Changes of protonemal cell growth related to cytoskeleton organization // Cell Biol. Int. — 2003. — 27. — P. 187—189.
12. Fasano J. M., Swanson S. J., Blancaflor E. B., et al. Changes in root cap pH required for the gravity response of the Arabidopsis root // Plant Cell. — 2001. — 13. — P. 907—921.
13. Felle H. Short-term pH regulation in plants // Plant Physiol. — 1988. — 74. — P. 583—591.
14. Hangarter R. P. Gravity, light and plant form // Plant, Cell and Environment. — 1997. — 20. — P. 796—800.
15. Johannes E., Collings D. A., Rink J. C., Allen N. S. Cytoplasmic pH dynamics in Maize pulvinal cells induced by gravity vector changes // Plant Physiol. — 2001. — 127. — P. 119—130.
16. Kiss J. Z., Correll M. J., Mullen J. L., et al. Root phototropism: how light and gravity interact in shaping plant form // Grav. and Space Biol. — 2003. — 16. — P. 55—60.
17. Kordyum E. L. Plant cell gravisensitivity and adaptation to microgravity // Plant Biology. — 2014. — 16, N 1. — P. 79—90.
18. Medina F.-J., Herranz R. Microgravity environment uncouples cell growth and cell proloferation // Plant Signaling & Behavior. — 2010. — 5, N 2. — P. 176—179.
19. Matía I., González-Camacho F., Herranz R. et al. Plant cell proliferation and growth are altered by microgravity conditions in spaceflight // J. Plant Physiol. — 2010. — 167. — P.184— 193.
20. Prasad T. K., Anderson M. D., Stewart C. R. Localization and сharacterization of зeroxidases in the mitochondria of сhilling-acclimated maize seedlings // Plant Physiol. — 1995. — 108. — P. 1597—1605.
21. Roychoudhry S., Bianco M. D., Kieffer M., et al. Auxin control gravitropic setpont angle in higher plant lateral branches // Current Biology. — 2013. — 23. — P. 1497— 1504.
22. Takanashi N., Yamazaki Y., Kobayashi A., et al. Hydrotropism interacts with gravitropism by degrading Amyloplasts in Seedling Roots of Arabidopsis and Radish // Plant Physiol. — 2003. — 132, N 2. — P. 805—810.
23. Schwuchow J. M., Kern V. D., White N. J., Sack F. Concervation of the plastid sedementation zone in all moss genera with known gravitropic protonemata // J. Plant Growth Regul. — 2002. — 21. — P. 146—155.

24. Vreeland V., Kwan N. Marine Algal Vanadium Peroxidase: Substratum Adhesion and Active recombinant Catalytic Domain // Thesisis of Conf. “Peroxidase 99” (July 17— 21, 1999, Columbus, Ohio USA). — Columbus, 1999. — Р. 234—235.