Результати статистичного виявлення кордонів покладів вуглеводнів на суші з використанням багатоспектральних космознімків і даних польового спектрометрування

Архіпов, ОІ, Кузнєцова, АВ, Сенько, ОВ, Станкевич, СА, Титаренко, ОВ
Косм. наука технол. 2009, 15 ;(6):044-048
https://doi.org/10.15407/knit2009.06.044
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто можливості виявлення меж контурів нафтогазоносності за матеріалами багатоспектральної космічної зйомки, геолого-геофізичними даними та результатами польового спектрометрування рослинності з використанням сучасних методів розпізнавання.
Ключові слова: багатоспектральна космічна зйомка, нафтогазоносність, спектрометрування
References: 
1.  Архипов А. И., Станкевич С. А., Титаренко О. В. Опре­деление границы контура залежи углеводородов по признаку статистической разделимости спектро­грамм растительного покрова // Матер. Всероссийс­кой конф. «Дегазация Земли: геодинамика, геофлюи­ды, нефть, газ и их парагенезы». — М., 2008. — С. 33–36.
2.  Архіпов О. І., Станкевич С. А., Титаренко О. В. Карту­вання границь нафтогазоносних ділянок за даними наземного спектрометрування // Теоретичні та прик­ладні аспекти геоінформатики. — Київ: Всеукраїн­ська асоціація геоінформатики, 2009. — С. 123–131.
3.  Архіпов О. І., Товстюк З. М., Попов М. А. и др. Прак­тична реалізація методології пошуку покладів вугле­воднів на суходолі на базі аерокосмічної інформації // Тези доп. 7 міжнар. конф. «Крим–2007». — Мико­лаївка, 2007. — С. 33–38.
4.  Журавлёв Ю. И., Рязанов В. В., Сенько О. В. Распозна­вание. Математические методы. Программная система. Практические применения. — М.: Фазис, 2006. — 176 с.
5.  Мовчан Я. И., Каневский В. А., Семичаевский В. Д. и др. Фитоиндикация в дистанционных исследованиях. — Киев: Наук. думка, 1993. — 310 с.
6.  Станкевич С. А., Сахацький О. І., Козлова А. О. Кла­сифікування покриттів ландшафту з використанням повного набору нормалізованих міжканальних індек­сів і додаткових контекстуальних ознак // Космічна наука і технологія. — 2008. — 14, № 2. — С. 28–31.
7.  Станкевич С. А., Титаренко О. В. Методика інтеграції дистанційних та геолого-геофізичних даних при пошуку нафти та газу // Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. — 2009. — 22 (61), № 1. — С. 105–113.

8.  Stankevich S. A., Arkhipov A. I., Titarenko O. V. Registration of the spectral phyto-indicative anomaly over oil and gas fields // Proceedings of the 10 International Conference on Pattern Recognition and Information Processing (PRIP'2009). — Minsk, 2009. — P. 368–370.