Інформаційна технологія моніторингу повеней з використанням даних ДЗЗ

Самойленко, ЛІ, Колос, ЛМ, Підгородецька, ЛВ, Ільєнко, ТВ, Власова, ОВ
Косм. наука технол. 2009, 15 ;(3):050-055
https://doi.org/10.15407/knit2009.03.050
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Запропоновано технологію діагностики, картографування та визначення площ зон затоплення при повенях з використанням даних дистанційного зондування Землі TERRA/MODIS і ГІС-технологій. Застосування розробленої технології проілюстровано оцінкою зон затоплення Самбірського району Львівської області, що утворилися під час повені у липні 2008 р.
Ключові слова: діагностика, дистанційне зондування Землі, картографування
References: 
1.   Вишневская И. А. Адаптация технологии моделирова­ния зон затопления на примере катастрофического наводнения в Хатукайской долине // Тр. Ин-та при­кладной геофиз. — 2006. — Вып. 85. — С. 124—132. — (50 лет Института прикладной геофизики имени ака­демика Е. К. Федорова).
2.   Вишневская И. А. Технология оценки зон затопления при паводках на основе космических снимков высокого разрешения // Тр. Ин-та прикладной геофиз. — 2004. — Вып. 82. — С. 186—191. — (Проблемы гелио-геофизики и охраны окружающей среды).
3.   Греков Л. Д., Красовский Г. Я., Тимохин В. М., Перминова С. Ю. Перспективы практического применения технологий космического мониторинга подтопления земель // Екологія і ресурси. — 2006. — № 15. — С. 69—82.
4.   Іщук О. О., Серединін Є. С. Прогнозування й оцінка наслідків екстремальних повеневих ситуацій засоба­ми просторового аналізу ГІС // Вісник геодезії та картографії. — 2000. — № 2 (17). — С. 37—42.
5.   Костюченко Ю. В., Ющенко М. В., Білоус Ю. Г. Інтер­претація багатоспектральних даних, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями // Багатоспектральні мето­ди ДЗЗ в задачах природокористування. — Київ: На­ук. думка, 2006. — С. 238—243.
6.   Куссуль Н. Н., Шелестов А. Ю., Скакун С. В. Нейросе-тевой метод мониторинга затопленных территорий с использованием радиолокационных спектральних данных // Космічні дослідження в Україні : Сб. ст. — Київ : КИТ, 2008. — 116 с.
7.   Лукьянчикова О. Г., Васильчиков Ф. Ю., Ульянкина Л. К. Геоинформационная система гидрологического наз­начения в Самарской области // ArcReview (Совре­менные геоинформационные системы). — 2006. — № 1. — С. 10—11.
8.   Пермитина Л. И., Волков А. М., Новикова Н. Н., Бек-ренев О. В. Методика космического мониторинга на­воднений с использованием данных различного раз­решения с российских и зарубежных космических аппаратов // Солнечно-земная физика. — 2004. — Вып. 5. — С. 15—17.

9.   Спивак Л. Ф., Архипкин О. П. и др. Технология мони­торинга паводков и наводнений в Западном Казахс­тане // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: Тр. Всерос. конф. — 2004. — С. 279—285.