Розробка методів дистанційного оцінювання біофізичних параметрів лісових рослинних угруповань та агрофітоценозів у межах різних ландшафтно-кліматичних зон території України

Лялько, ВІ, Попов, МО, Яценко, ВО, Сахацький, ОІ, Станкевич, СА, Зєлик, ЯІ, Козлова, АО, Мовчан, ДМ, Жолобак, ГМ, Набівач, ВІ, Семенів, ОВ, Підгородецька, ЛВ, Апостолов, OА, Дугін, СС, Пєстова, ІО, Семко, ІД, Ваколюк, МВ, Краснопір, ОВ
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(4):81–83
https://doi.org/10.15407/knit2015.04.081
Мова публікації: українська
Анотація: 

Наведено основні результати спільної роботи Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України та Інституту космічних досліджень Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, що виконувалася протягом 2014 р. в рамках цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012—2016 рр. Представлено розроблені методи та моделі дистанційного оцінювання біофізичних параметрів лісових рослинних угруповань та агрофітоценозів у межах різних ландшафтно-кліматичних зон території України. 

Ключові слова: агрофітоценози, біофізичні параметри, дистанційне зондування, космічні знімки, лісові рослинні угруповання, ландшафтно-кліматичні зони України
References: 
1. Зєлик Я. І. Регресійні моделі оцінювання вмісту хлорофілу у листі, гілках рослин та у рослинному покрові у цілому за даними наземних та космічних спотережень // XVI Міжнар. наук. конф. «Астрономічна школа молодих вчених», 29—31 травня 2014 р., Кіровоград: Зб. тез. — Київ: КДПУ, 2014. — С. 27.
  2. Пєстова І. О., Станкевич С. А., Лубський М. С. Оцінювання стану рослинності в міських агломераціях на основі супутникових знімків «Січ-2» та RapidEye // Зб. тез 14-ї Укр. конф. з космічних досліджень (8—12 вересня 2014 р., Ужгород, Україна). — Київ: Вид-во «Кафедра», 2014. — С. 151.
  3. Семенив О. В., Подгородецкая Л. В. Оценивание биофизических параметров водной экосистемы с использованием спутниковых наблюдений и оптимизационных методов // Пробл. управ. и информ. — 2014. — № 5. — С. 99—108.
  4. Семенів О. В., Підгородецька Л. В. Адаптивна обробка даних ДЗЗ на основі статистичного навчання для Розробка методів дистанційного оцінювання біофізичних параметрів лісових рослинних угруповань та агрофітоценозів ... аналізу стану агрофітоценозів // Зб. тез 14-ї української конференції з космічних досліджень (8—12 вересня 2014 р., Ужгород, Україна). — Київ: Вид-во «Кафедра», 2014. — С. 170.
  5. Станкевич С. А., Козлова А. О., Матвиенко Е. В. Определение фенологической изменчивости лесных растительных сообществ Западного Полесья и украинских Карпат с использованием снимков MODIS // Зб. тез 14-ї укр. конф. з космічних досліджень (8—12 вересня 2014 р., Ужгород, Україна). — Київ: Вид-во «Кафедра», 2014. — С. 147.
  6. Станкевич С. А., Пестова И. А. Картирование изменений растительного покрова Киевской агломерации на основе долговременных временных рядов многоспектральных космических снимков Landsat // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. — 2014. — 11, № 2. — С. 187—196.
  7. Станкевич С. А., Пєстова І. О. Геоінформаційний сервіс оброблення даних для оцінювання рослинності урбанізованих територій // Вісник геодезії та картографії. — 2014. — № 3. — С. 23—26.
  8. Kozlova A. O., Matvienko O. V. Phenological metrics for deciduous forest of Western Polissia and Ukrainian Carpathians derived from EOS/MODIS satellite data // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки «GEO-UA 2014»: Матер. IV Всеукр. конф. (26—30 травня 2014 р., Київ, Україна). — Київ: Наук. думка, 2014. — С. 35.
  9. Popov M., Semko I., Kozak I. Estimation of leaf area index using airborne lidar data // Earth observation for sustainable development and security: Materials of reports of the 4th Int. Conference “GEO-UA 2014“. — Kyiv, 2014. — P. 103—104. — Electron. publ.

10. Semeniv O. V. Remote sensing of biochemical components and harmful agents in vegetation // XVI Міжнар. наук. конф. «Астрономічна школа молодих вчених», 29—31 травня 2014 р., Кіровоград, Україна: Зб. тез. — Київ: КДПУ, 2014. — С. 80.