Використання космічної інформації ДЗЗ та наземних спостережень для комплексної оцінки екосистемних послуг Київського водосховища на основі методу аналізу ієрархій

1Томченко, ОВ
1Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», Київ
Косм. наука технол. 2014, 20 ;(5):41–49
https://doi.org/10.15407/knit2014.05.041
Мова публікації: українська
Анотація: 

Обґрунтовується можливість використання методу аналізу ієрархій для оцінки екосистемних послуг Київського водосховища з поєднанням результатів дешифрування матеріалів ДЗЗ та наземних спостережень (гідрофізичних, гідрохімічних, гідробіологічних показників) за період 1988—2013 рр. Подано критеріальну оцінку фізіономічних та аналітичних характеристик водойми і шляхом обчислення їхніх пріоритетів виконано аналіз стану водосховища як для підтримання біотичного різноманіття, так і з позиції використання його для виробничих потреб людини (комунального водопостачання та видобутку гідроелектроенергії).

Ключові слова: дешифрування матеріалів ДЗЗ, метод аналізу ієрархій, стан водосховища
References: 
1. Батьковский А. М., Коробов С. П., Хрусталев Е. Ю. Об одном подходе к оценке вариантов реструктуризации оборонно-промышленного комплекса (на примере авиастроительной отрасли)// Экономика и математические методы. — 2004. — 40, № 1. — С. 50—68.
2. Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору. — Київ: НАН України, ІНЕКО, 2010. — 142 с.
3. Катанская В. М. Высшая водная растительность континентальных водоемов СССР. — Л.: Наука, 1981. — 185 с.
4. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / За ред. В. Д. Романенка. — К.: ЛОГОС, 2006. — 408 с.
5. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. — М.: Радио и связь, 1993. — 278 с.
6. Саати Т. Л., Кернс К. П. Аналитическое планирование. Организация систем / Пер. с англ. под ред. И. А. Ушакова. — М.: Радио и связь, 1991. — 244 с.
7. Соловій І. П., Кулешник Т. Я. Трактування ключових термінів концепції послуг екосистем з огляду на еколого-економічні дослідження ландшафтів // Наук. праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. — 2011. — Вип. 9. — С. 174—178.
8. Тімченко В. М., Линник П. М., Холодько О. П. та ін. Абіотичні компоненти екосистеми Київського водосховища. — Київ: Логос, 2013. — 60 с.
9. Федоровский А. Д., Якимчук В. Г., Боднар Е. Н., Козлов З. В. Оценка эффективности космических систем ДЗЗ на основе метода анализа иерархий // Космічна наука і технология. — 2005. — 11, № 3/4. — С. 75— 80.
10. Daily G. C. Nature’s services: Societal dependence on natural ecosystems. — Washington: IslandPress, 1997. — P. 1—10. [Electronic resource]. — Mode of access: http://gcpolcc.org/group/ecosystem-services-team/page/esresources
11. Groot R. S. Functions of nature: Evaluation of nature in environmental planning, management and decision making. — Groningen: Wolters-Noordhoff BV, 1992. —315 р.
12. Saaty T. L. An eingenvalue allocation model for prioritization and planning. — Energy Management and Policy Center, University of Pennsylvania, 1972.

13. Saaty T. L. Multicriteria decision making. The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation. — University of Pittsburgh, RWS Publications, 1990.