Проект INTAS з розробки автоматизованої технології класифікації земних покриттів: наукові завдання, основні результати та перспективи

Бродський, Л, Бушуєв, ЄІ, Волошин, ВІ, Козлова, АО, Паршина, ОІ, Попов, МО, Сабліна, ВІ, Сахацький, ОІ, Сиротенко, ОВ, Соукуп, Т, Станкевич, СА, Тарарико, ОГ
Косм. наука технол. 2009, 15 ;(2):036-048
https://doi.org/10.15407/knit2009.02.036
Мова публікації: російська
Анотація: 
Викладено основні результати проекту INTAS зі створення автоматизованої технології класифікації земних покривів. Проект виконувався у 2007–2008 рр. за підтримки Національного космічного агентства України та Космічного агентства Франції. Розроблена технологія базується на використанні матеріалів багатоспектральної космічної зйомки земної поверхні з детальністю 15–30 м. Кінцевим інформаційним продуктом розробленої технології є тематичні карти територій з номенклатурою об'єктів, гармонізованою з європейською системою класифікації земних покривів CORINE Land Cover Classification System.
Ключові слова: багатоспектральна космічна зйомка, номенклатура об'єктів, тематичні карти
References: 
1. Бушуев Е. И., Волошин В. И., Паршина О. И. Модель классификации земных покровов в управлении тер­риторией // Матер. IV-й междунар. науч.-прак. конф. «Проблемы природопользования, устойчивого развития и техногенной безопасности регионов». — Днепропетровск, 2007. — С. 26–27.
2. Пат. України на винахід № 81195. Спосіб підвищен­ня спектральної розрізненності багатоспектральних аерокосмічних зображень / М. О. Попов, С. А. Стан­кевич, А. О. Козлова. — 2007. — 12 с.
3. Попов М. А. Методология оценки точности класси­фикации объектов на космических изображениях // Проблемы управления и информатики. — 2007. — № 1. — C. 97–103.
4. Попов М. А., Сахацкий А. И., Станкевич С. А., Козло­ва А. А. Автоматизированная контекстная классифи­кация заболоченных территорий по материалам кос­мической съемки // Зб. матер. XII міжнар. наук.-техн. симп. «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS- и GIS-техно-логії». — Алушта: Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2007. — С. 72–75.
5. Попов М. А., Станкевич С. А., Подорван В. Н. Програ­ммно-технологический подход в задаче классифика­ции земных покровов на основе гиперспектральных космических снимков // Матер. Першої наук. конф. «Науки про Землю та космос — суспільству». — Київ: ЦАКДЗ ІГН НАН України, 2007. — С. 122.
6. Попов М. А., Станкевич С. А., Сахацкий А. И., Козло­ва А. А. Использование полного набора нормализо­ванных межканальных индексов многоспектраль­ных космических изображений при классификации покрытий ландшафта // Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. — 2007. — 20 (59), № 1. — C. 175–182.
7. Попов М. О., Цимбал Т. В. Правила та процедура сер­тифікації методик використання даних дистанційно­го зондування Землі при вирішенні тематичних за­дач // Космічна наука і технологія. — 2004. — 10, № 4. — С. 104–112.
8. Соукап Т., Бушуев Е., Попов М. и др. Номенклатура базовых классов земных покрытий и основные под­ходы к их автоматизированной классификации по данным дистанционного зондирования // Матер. XII междунар. науч.-прак. симп. «Геоинформацион­ный мониторинг окружающей среды: GPS- и GIS-технологии», 10–15 сентября 2007. — Алушта, 2007. — C. 38–39.
9. Соукап Т., Бушуев Е., Попов М. и др. Модель и техно­логия автоматизированной классификации земных покрытий по данным дистанционного зондирова­ния // Матер. III Белорусского космич. конгресса, 23–25 октября 2007, Минск. — Минск: ОИПИ НАН Белорусии, 2007. — C. 214–219.
10. Станкевич С. А., Сахацький О. І., Козлова А. О. Кла­сифікування покритів ландшафту з використанням повного набору нормалізованих міжканальних індек­сів і додаткових контекстуальних ознак // Космічна наука і технологія. — 2008. — 14, № 2. — С. 28–31.
11. Bossard M., Feranec J., Otahel J. The revised and supple­mented Corine Land Cover nomenclature // Techn. Rept EEA. — 2000. — N 38. — 110 p.
12. Buttner G., Feranec J., Jaffrain G., et al. The CORINE Land Cover 2000 Project // EARSeL Proceedings 3(3). — 2004. — Р. 331–346.
13. Congalton R. G., Green K. Assessing the Accuracy of Remotely Sensed Data: Principles and Practices. — CRС Press, Taylor & Francis Group, 1999. — 137 р.
14. Korchinsky V. M., Voloshyn V. I. The Novel Method for Improvement of Information Density in Satellite-acquired Multispectral Images // ISDE-2008 Summit, Potsdam, Germany, 14–17 November, 2008. — CD.
15. Navulur K. Multispectral Image analysis using the object-oriented paradigm. — N.Y.: CRC Press, 2007. — 166 p.
16. Popov M. A., Stankevich S. A., Sakhatsky A. I., Kozlova A. A. Multispectral imagery normalized band-difference indexes for land cover classification // Proceedings of ISDE 2008 Summit on Geoinformatics: Tools for Global Change Research. — Potsdam: Wichmann Verlag, 2008. — Р. 333–338.
17. Popov M. A., Stankevich S. A., Sakhatsky A. I., Kozlova A. A. Land cover contextual classification using space imagery for wetland and forest monitoring // Proceedings of the United Nations/Austria/European Space Agency Symp. «Space Tools and Solutions for Monitoring the Atmo­sphere and Land Cover»; Graz (Austria), 9–12 Septem­ber, 2008. — Graz, 2008.
18. Soukup T., Bushuyev Ye., Popov M., et al. Technology of automated land cover classification based on the remote sensing data // 1st Workshop GMES Twinning Ukraine, Kiev, 26–27 November, 2008. — CD.
19. Starovoitov V., Makarau A. Multispectal Image Pre­Processing for Interactive Satellite Image Classification // ISDE-2008 Summit, Potsdam, 14–17 November, 2008. — CD.
20. Tarariko O., Syrotenko O. Monitoring and Forecasting of Agri-resources by Means of Remote Sensing of the Earth
(AGROKOSMOS) // 1st Workshop GMES Twinning Ukraine, Kiev, 26–27 November, 2008. — CD.
21. Tarariko O., Syrotenko O., Grekov V. Net of the Agrarian Testing Polygons in System of Remote Monitoring of Agrarian Resources in Ukraine // ISDE-2008 Summit, Potsdam, 14–17 November, 2008. — CD.
22. The thematic accuracy of Corine land cover 2000. Assessment using LUCAS (land use/cover area frame sta­tistical survey) // Techn. Rept. EEA. — 2006. — N 7. — 85 p. — (www.eea.europa.eu).

23. Voloshyn V. I., Bushuyev Y. I., Stefanishin Y. I. Role of remote sensing of the Earth in development of a national infrastructure of the spatial data. // Proceedings of the Conference INSPIRE-2008, Maribor, Slovenia, 23–25 June, 2008. — CD.