Розробка інформаційних технологій оцінки параметрів іоносферної плазми в методі некогерентного розсіювання радіохвиль

Мазманішвілі, ОС, Пуляєв, ВО
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(4):073-078
https://doi.org/10.15407/knit2003.04.073
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглянуто задачу виконання чисельних експериментів зі статистичною моделлю багатопараметричної системи. На основі побудованого статистичного алгоритму проведено моделювання з метою з'ясування впливу методів обробки на точність та вірогідність оцінки іоносферних даних. Приведено приклади побудови залежностей для обраних висотних профілів автокореляційної функції іоносферної плазми. Отримано оцінки температур іонної та електронної складових разом з похибками оцінювання.
Ключові слова: іоносферні дані, іоносферна плазма, багатопараметрична система, розсіювання радіохвиль
References: 
1.  Зиатдинов Ю. К. Методы определения оптимальных проек­тных параметров сложных технических систем при нали­чии ограничений // Космічна наука і технологія.—1996.— 2, № 1-2.—С. 57—61.
2.  Курекин А. А., Лукин В. В., Зеленский Л. А. Применение методов векторной медианной фильтрации при обработке многоканальных радиолокационных данных дистанционно­го зондирования // Космічна наука і технологія.—1996.—2, № 5-6.—С. 53—63.
3.  Мазманишвили А. С, Рогожкин Е. В. Об эффекте смеще­ния оценок параметров ионосферной плазмы при обработке данных некогерентного рассеяния // Радіотехніка.— 1999.—Вин. 109.—С. 20—26.
4.  Пуляев В. А. Вычислительные методы при обработке кор­реляционных функций сигнала некогерентного рассеяния // Вести. ХГПУ: Сб. науч. тр. — Харьков: ХГПУ, 2000.— Вып. 103.—С. 94—96.
5.  Пуляев В. А. Статистическое оценивание параметров ионосферы в методе некогерентного рассеяния радиоволн // Радіотехніка.—2002.—Вип. 129.—С. 98—102.
6.  Рофварг Л. Я., Пискорж В. В. О процедуре ускоренного поиска сигналов спутниковых радионавигационных систем // Космічна наука і технологія.—1996.—2, № 3-4.— С. 62—65.
7.  Farley D. Т. Radio wave scattering from the ionosphere // Meth. Exp. Phys.—1971.—98.—P. 139—186.

8.  Taran V. I., Bogovsky V. K., Lysenko V. N., et al. Investigation of circumterrestrial space by means of incoherent scatter radar // Космічна наука і технологія. Додаток: Space Plasma Physics.—2001.—7, № 2.—С. 42—46.