Експериментальне дослідження стійкості течії у дискових гідромашинах космічних енергоустановок

Місюра, ВІ, Прісняков, ВФ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(5):110–115
https://doi.org/10.15407/knit1998.05.110
Мова публікації: Українська
Анотація: 
У роботі досліджується режим переходу від ламінарної течії до турбулентної у зазорі між двома пласкими дисками, які обертаються навколо осі з однаковою швидкістю. Цей зазор є робочим елементом дискових гідромашин (насосів, компресорів, вентиляторів, турбін), які застосовуються в космічних енергетичних установках, а також в народному господарстві. За допомогою оптичних методів вперше визначені типи нестійкостей, які виникають у потоці. Одержано експериментальні залежності для визначення початку ламінарно-турбулентного переходу та його закінчення.
Ключові слова: дискові гідромашини, космічні енергоустановки
References: 
1.  Гринспен   X.   Теория   вращающихся   жидкостей.   —   Л.: Гидрометеоиздат, 1975.—304 с.
2.  Лунева Н. В. Влияние вращения на затухание турбулент­ности // Нелинейные задачи теории устойчивости: Матери­алы 7-й шк. семинара, Ин-т механики. — М.,1992.—38 с.
3.  Мисюра В. И. О применении дисковых гидромашин трения в народном хозяйстве // Математическое моделирование в инженерных расчетах сложных систем:  Сб.  науч.  тр.  — Днепропетровск, ДГУ, 1997.—С. 208—215.
4.  Мисюра В.  И.  Экспериментальное  исследование течения несжимаемой жидкости между двумя вращающимися дис­ками // Изв. вузов. Энергетика.—1977.—№ 5.—С.  103— 107.
5.  Мисюра В. И., Овсянников Б. В., Присняков В. Ф. Диско­вые насосы. — М.: Машиностроение, 1986.—112 с.
6.  Раис В. Теоретическое и экспериментальное исследование многодисковых насосов и компрессоров // Энергетика.— 1963.—№ 3.—С. 35—46.
7.  Саньков П.  И.,  Смирнов Е.  Н.  О  влиянии  радиального расхода на  переход к  турбулентному режиму  течения в зазоре между вращающимися и неподвижными дисками // Изв.   АН   СССР.   Механика   жидкости   и   газа.—1986.— № 5.—С. 175—179.
8.  Шенберг С. П. Гидромеханика вязкой жидкости и гидрав­лические фрикционные машины. — К., 1915.—170 с.
9.  Шлихтинг Г.  Теория  пограничного  слоя.   —  М.:  Наука, 1974.—711 с.
10.  Bojd К. Е., Rice W. Laminar inward flow of an incompressible fluid between rotating disks with full peripheral admission // Trans. ASME.—1968.—90.—P. 229—237.
11.  Gaede W. Die aussere Rebreng der Gaese und liniens Prinzip fur Luftpumpen. Die Molekularluftpumpe // Physikalische Zeit-schrift—1912.—N 18(380).—S. 41—49.
12.  Kohler M. Die Stromung durch das Spaltelement einer Rei-bungspumpe // Stromungmech. und Stromungmasch.—1971.— N 9.—P. 24—45.
13.  Pater L. L., Growther E., Rice W. Flow regime definition for flow between co-rotating disks // ASME Pap.—1973.—N L— WA/FE-9.—P. 29—34.

14.  Pat. 1061206 USA. Turbine / N. Tesla.—Publ. 1913.