Чисельні моделі перешкодостійкості для українських регіональних мереж супутникового зв'язку

Мазманішвілі, ОС, Рафалович, ОЯ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(1):92–101
https://doi.org/10.15407/knit1998.01.092
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто проблему перешкодостійкості та задачу розрахунку ймовірності похибки при передаванні когерентних фазоманіпульованих сигналів супутниковими передавачами на геостаціонарній орбіті. На основі математичної моделі побудовано алгоритм розрахунку ймовірності похибки при передаванні одного бінарного символу, який грунтується на методі Монте-Карло. Приведено результати чисельного моделювання ймовірності похибки та їх інтерпретація. Побудовано атлас ймовірнісних залежностей для різних конфігурацій супутникової системи прийому/передачі. Представлено алгоритми розрахунку карт ймовірності похибки (інформаційні карти), що орієнтовані на задані географічні регіони. За допомогою таких карт розглянуто різні супутникові конфігурації для системи зв'язку України.
Ключові слова: ймовірность похибки, космічний зв'язок, перешкодостійкость
References: 
1.  Бусленко Н.  П.,  Шрейдер  Ю.  А.  Метод статистических испытаний. — М.: Физматгиз, 1961.—280 с.
2.  Калашников Н. И. Системы связи через ИСЗ. — М.: Связь, 1969.—383 с.
3.  Кантор Л. Я., Тимофеев В. В. Спутниковая связь и пробле­ма геостационарной орбиты. — М.: Радио и связь, 1988.— 168 с.
4.  Мазманишвили А. С., Рафалович О. Я. Оценка вероятности ошибок взаимовлияния при передаче дискретной информа­ции в системах спутниковой связи // Электронное модели­рование.—1995.—17, № 4.—С. 94—95.
5.  Рафалович О. Я. Числовые характеристики помехоустой­чивости многоканальной системы связи спутников-ретранс­ляторов на геостационарной орбите. Программное обеспе­чение.  —  Киев,   1994.—17  с.—(Рукопись деп.  в ГНТБУ 05.12.1994, №2286-УК94).
6.  Рафалович О. Я. Числовые характеристики помехоустой­чивости многоканальной системы связи спутников-ретранс­ляторов на геостационарной орбите. Односторонняя конфи­гурация ретрансляторов. — Киев, 1994.—28 с.—(Рукопись деп. в ГНТБУ 15.12.1994, № 2476-УК94).
7.  Рафалович О. Я. Числовые характеристики помехоустой­чивости многоканальной системы связи спутников-ретранс­ляторов на геостационарной орбите. Двусторонняя конфи­гурация ретрансляторов. — Киев, 1994.—27 с.—(Рукопись деп. в ГНТБУ 15.12.1994, № 2477-УК94).
8.  Соколов В. В., Могучев В. И., Пыльцов В. А., Фомин А. Н. Оценка возможностей систем спутниковой связи с различ­ными   видами   орбит   космических   аппаратов   //   Заруб. радиоэлектроника.—1996.—№ 2.—С. 64—68.
9.  Спилкер Дж. Цифровая спутниковая связь. — М.: Связь, 1979.—592 с.
10.  Уизерс Д. Дж. Эффективное использование геостационар­ной орбиты для спутниковой связи // ТИИЭР.—1977.—65, № 3.—С. 26—37.
11.  Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер М. Машинные мето­ды математических вычислений. — М.: Мир, 1980.—279 с.
12.  Янке  Е.,  Эмде  Ф.,  Леш  Ф.  Специальные  функции.   — М.: Наука, 1968.—344 с.
13.  International   Radio   Consultative   Committee:   Documents   of XVth   Plenary   Assembly.   —   Geneva:   ITU,    1982.—Vol. IV/IX-2.—218 p.
14.  International   Radio   Consultative   Committee:   Documents   of XVIth Plenary Assembly. — Geneva: ITU, 1986.—Vol. IV-1, rep. 388.—P. 115—136.
15.  Jeruchim M. S. A survey PSK error interference problems and applications   to   geostationary   satellite   networks   //   Proc. IEEE.—1977.—65.—P. 317—331.
16.  Jeruchim M. C., Lilley F. E. Spacing limitations of geostationary satellites using multilevel coherent PSK signals // IEEE Trans. Commun.—1972.—COM-20.—P. 1021 — 1026.
17.  Mazmanishvili A. S., Rafalovich O. Ya. Error probability region map for China geostationary satellite communication network // Proc. of Fourth Ukraine-Russia-China Symp. on Space Science and Technology. — Kiev, 1996.—Vol. 2.—P. 704—705.
18.  Prabhu V. K. Error probability of M-ary CPSK systems with intersymbol   Interference   //   IEEE   Trans.   Comm.   Tech.— 1973.—P. 97—109.
19.  Rosenbaum A. S. Error Performance of Multiphase DPSK with Noise and Interference // IEEE Trans. Comm. Tech.—1970.— P. 821—824.

20. Rosenbaum A. S. PSK error performance with gaussian noise and interference // Bell Syst. Tech. J.—1974.—2, № 2.— P. 413—442.