Гравічутлива протонема моху — модельний об'єкт космічної біології

Демків, ОТ, 1Хоркавців, ЯД, Кардаш, ОР, Чабан, XІ
1Інститут екології Карпат НАН України, Львів
Косм. наука технол. 1997, 3 ;(2):34–39
https://doi.org/10.15407/knit1997.03.034
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Поряд із статоцитами коренів і пагонів квіткових рослин, гравічутливими виявилися нитчасті структури з полярним ростом, у яких легко спостерігати за ростовими рухами і седиментацією амілопластів in vivo і тому стало можливим дослідження їх у деталях. В умовах гравітаційного поля Землі протонема мохів Ceratodon pwpweus і Pottia intermedia на світлі росте по поверхні субстрату, а в темряві орієнтується негативно гравітропно. Сприйняття граві- і фотостимулів, як і диференційований ріст, зосереджені у верхівці апікальної клітини. Реакція протонеми на бокове світло залежить як від якості, так і від інтенсивності світла. Низькі інтенсивності світла зумовлюють позитивний фототропний ріст, високі — негативний.
           Крім граві- та фототропізму, для протонеми властивий автотропізм, який протидіє зміні напрямку росту, а також відновлює його після припинення дії збурюючого фактора. Тому що сприйняття і реалізація гравістимулу відбуваються в одній і тій же апікальній клітині столону і не ускладнені ланцюгом проміжних сигнальних систем, була встановлена каузальність гравітропної реакції від кількості й розподілу амілопластів, а також вплив клиностатування на їх формування. Дослідження, які планується здійснити на космічному кораблі «Колумбія», дадуть можливість перевірити правильність такого припущення.
Ключові слова: біологічні експерименти в космосі, життя в космосі
References: 
Рипецкий Р. Т. Экспериментальный апомиксис у мхов и проблема устойчивости детерминированного и дифференцированного состояний // Онтогенез.—1985.—16, № 3.— С. 229—241.
Сытник К. М., Кордюм Е. Л., Недуха Е. М. и др. Растительная клетка при изменении геофизических факторов. — К.: Наук, думка, 1984.—136 с.
Чабан X. І. Структурно-функціональна організація апікальної клітини протонеми Pottia intermedia в умовах гравістимуляції: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. — Київ, 1996.— 20 с.
Demkiv О. Т., Kordyum Е. L., Khorkavtsiv Ya. D., Chaban Ch. I. Gravi- and photostimuly in moss protonema growth movements // Abstracts 31st Sci. Ass. Cospar (14—21 July, 1996), Birmingham, England.—1996.—P. 314.
Hartmann E.  Influence of light on  phototropic bending  of moss protonemata of Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. // J. Hat-tori Bot. Lab.—1984, N 55.—P. 87—98.
Kofler L. Polarisation et geotropisme des spores de Funaria hygrometrica en presence d'hydrate de chloral // Bull, de la societe Botanique de France.—1967.—S. 138—150.
Lamparter Т., Podlowski S., Mittmann F. et al. Phytochrome from protonemal tissue of the moss Ceratodon purpureus // J. Plant Physiol.—1995.—47, N 3.—P. 243—256.
Sack F.  D. Plant gravity sensing // Inter, review of cytology.— 1991.—127.—P. 193—252.
Sack F. D. Gravitropism in protonema of the moss Ceratodon // Mem. Tarrey Bot. Club.—1993.—25, N 1.—P. 36—44.
Sievers A., Buchen В., Hodick D. Gravity sensing in tip-growing cells // Plant Cell.—1996.—1, N 8.—P. 273—279.
Walker L. M., Sack F. D. Amyloplasts as possible statoliths in gravitropic protonemata of the moss Ceratodon purpureus // Planta.—1990.—181, N L—P. 71—77.

Young J. C., Sack F. D. Time-lapse analysis of gravitropism in Ceratodon protonemata // Amer. J. Bot.—1992.—79, N 12.— P. 1348—1358.