Багатофункціональний програмно-алгоритмічний комплекс попередньої обробки ГНСС-спостережень OCTAVA_PPA

Шелковєнков, ДО
Косм. наука технол. 2011, 17 ;(3):16-27
https://doi.org/10.15407/knit2011.03.016
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто принципи побудови та функціонування універсального програмно-алгоритмічного комплексу OCTAVA_PPA, який створено з метою виконання попередньої післясеансної обробки спостережень глобальних супутникових навігаційних систем (ГНСС). Представлено методичну та алгоритмічну основу комплексу, його функціональні можливості і характеристики. Описано вдосконалення комплексу, реалізовані у 2009-2010 рр. Стисло викладені плани подальшого розвитку та впровадження.
Ключові слова: OCTAVA_PPA, ГНСС, обробка спостережень
References: 
1. Гофманн-Велленгоф Б., Ліхтнеггер Г., Коллінз Д. Гло­бальна система визначення місцеположення (GPS). Теорія і практика / Пер. з англ. під ред. Я. С. Яцківа. — Київ: Наук. думка, 1995. — 380 с.
2.  Жалило А. А., Шелковенков Д. А. «OCTAVA»: много­функциональный программный инструментарий обработки и анализа GPS/GNSS наблюдений // Интег­рированные навигационные системы: Тр. XIV между-нар. конф. — С.-Пб., 2007. — С. 319—321.
3.  Жалило А. А., Шокало В. М., Саданова Н. В. и др. Сгла­живание двухчастотных кодовых GPS-наблюдений с использованием фазовых в режиме послесеансной обработки // Прикладная радиоэлектроника. Состо­яние и перспективы развития: Сб. тр. 2-го Между-нар. радиоэлектронного Форума (МРФ-2005). Междунар. конф. по системам локации и навигации (МКЛСН-2005), Харьков, ХНУРЭ, 19—23 сентября 2005 г. — Харьков: ХНУРЭ, 2005. — Т. 2. — С. 548— 551.
4.  Жаліло О. О., Шелковєнков Д. О. Програмний продукт «Програмний комплекс OCTAVA_PPA» // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 24507. — Київ: Міністерство освіти і науки, 2008.
5.  Інформаційно-вимірювальна GNSS-система та мережна VRS-технологія забезпечення геодезичних і кадас­трових зйомок: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування — європейський досвід» (Чер­нігів, 21 — 23 травня 2008 р.). — Чернігів: Чернігівсь­кий державний ін-т економіки і управління, 2008. — Вип. 4. — С. 5—24.
6.  О контроле качества двухчастотных GPS-наблюдений на этапе предварительной обработки: Праці міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні та елект­ронні технології» (Одеса, 22—26 травня 2006 р.). — Одеса: ВМВ, 2006. — Т. 1. — 233 с.
7.  Шебшаевич В. С., Дмитриев П. П., Иванцевич Н. В. и др. Сетевые спутниковые радионавигационные системы. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1993. — 408 с.
8.  Шелковенков Д. А. Контроль качества кодовых и фазо­вых GPS-наблюдений на этапе предварительной обработки // Интегрированные навигационные систе­мы: Тр. XIV междунар. конф. — С.-Пб., 2007. — С. 310—312.
9. Bisnath S. B., Kim D., Langley R. B. A new approach to an old problem: carrier-phase cycle slips // GPS World. — 12, N 5. — P. 46—51.
10. Estey L. H., Meertens C. M. TEQC: The Multi-Purpose Toolkit for GPS/GLONASS Data // GPS Solutions. — 1999. — 3. — P. 42—49.
11. Hewitson S., Wang J. GNSS receiver autonomous integrity monitoring (RAIM) performance analysis // GPS Solu­tions. — 2006. — 10 (3). — P. 155—170.
12. Zhalilo A. A., Sadanova N. V. Pre-Processing and Analysis software «OCTAVA_PPA»: concept, possibilities and fea­tures, initial test results // Proceedings of thе 2004 Inter­national Symposium on GNSS/GPS (GNSS 2004), Syd­ney, Australia, 6—8 December 2004.
13. Zhalilo A. A., Sadanova N. V. Carrier-phase cycle-slip de­tection, estimation and correction of dual-frequency GPS data – new efficient technique, algorithms and experi­mental results // Astronomy in Ukraine — Past, Present and Future: Abstract book. — Kiev: Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2004. — P. 154.

14. Zhalilo A., Shelkovenkov D. Features and service perfor­mance of multifunctional software toolkit OCTAVA for processing and analysis of GPS/GNSS observations // GEOS 2007 Conference Proceedings, Prague, Czech Re­public, 1—2 March 2007. — Prague, 2007. — P. 102—110.