Кваліфікаційні випробування критичного програмного забезпечення космічних систем: цільова технологія незалежної верифікації та прогнозування прихованих дефектів

Конорєв, БМ, Алексєєв, ЮГ, 1Засуха, СО, 1Семенов, ЛП, Харченко, ВС, Чертков, ГМ
1Державне космічне агентство України, Київ
Косм. наука технол. 2008, 14 ;(4):09-26
https://doi.org/10.15407/knit2008.04.009
Мова публікації: російська
Анотація: 
Представлено концепцію і методологію доказової незалежної верифікації критичного програмного забезпечення (ПЗ), основаної на кількісних оцінках ступеня різноманітності методів верифікації (вимірювання характеристик ПЗ). Концепція полягає у використанні методу диверсифікованого вимірювання семантичних, інтервально-точнісних, логічних та інших інваріантів (незмінних властивостей) ПЗ на платформі статичного аналізу первинних текстів ПЗ. Враховано вимоги гарантоздатності і безпеки сучасних міжнародних стандартів у сфері космічної діяльності.
Ключові слова: методологія, незалежна верифікація, програмне забезпечення
References: 
1.  Айзенберг Я. Е., Бек А. В., Конорев Б. М. и др. Система управления транспортного корабля снабжения и функционально-грузовых орбитальных модулей «Квант», «Кристалл», «Спектр», «Природа». Теоретиче­ские принципы построения, управляющие алгоритмы и программы, разработка, отработка, натурные испыта­ния // Цикл работ. — Харьков: Хартрон, 1966—1996.
2.  Айзенберг Я. Е., Бек А. В., Конорев Б. М. и др. Динамическая отработка программного обеспечения бортовых цифровых вычислительных машин систем управления объектов ракетно-космической техники // Космічна наука і технологія. —1997.—3, № 1/2.— С. 61—74.
3.  Айзенберг Я. Е., Златкин Ю. М., Конорев Б. М. и др. Система управления семейства межконтинентальных баллистических ракет. Теоретические принципы по­строения, алгоритмы управления и контроля, ПО БЦВМ, разработка, отработка, натурные испытания // Цикл работ. — Харьков: Хартрон, 1964—1991 гг.
4.  Айзенберг Я. Е., Конорев Б. М. Организация имитаци­онного моделирования в автоматизированных системах производства программ реального времени // УСиМ.— 1982.—№ 4.—С. 83—87.
5.  Айзенберг Я. Е., Конорев Б. М., Щербаченко В. Т. и др. Комплекс автономного управления ракеты-носителя «Энергия». Теоретические принципы построения, уп­равляющие алгоритмы и программы, разработка, отра­ботка, натурные испытания // Цикл работ. — Харьков: Хартрон, 1985—1990 гг.
6.  Загальнодержавна космічна програма України на 2008—2012 pp. — Київ: НКАУ, 2007. http://www.nkau. gov.ua
7.  Конорев Б. М., Алексеев Ю. Г., Засуха С. А. и др. Модель оценивания качества ПО ИУС критического применения на основе инвариантов // Радиоэлектрон­ные и компьютерные системы.—2006.—№ 7.—С. 162— 170.
8.  Конорев Б. М., Засуха С. А., Семенов Л. П. и др. Методология оценки качества и функциональной без­опасности критического программного обеспечения элементов космических систем // Сучасні тренажерно-навчальні комплекси та системи: 36. наук, праць Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — Київ, 2006.—Т. 2.—С 85—89.
9. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. — М.: Наука, 1970.—720 с.
10.  Правила космічної діяльності в Україні. Проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів, нау­ково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. За­гальні положення і вимоги: Затверджено НКА України УРКТ-10.03. — Київ, 2006.—91 с
11.  СОУ-Н НКАУ 0012:2006. Галузева система управління якістю. Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплексів критичного призна­чення / НКАУ. — Запров. 01.09.06. — Київ, 2006.— 118 с
12.  СОУ-Н НКАУ 0031:2007. Галузева система управління якістю. Методи оцінки показників якості програмного забезпечення програмно-технічних комплексів критич­ного призначення / НКАУ. — Запров. 01.01.08. — Київ, 2007.—128 с
13.  СОУ-Н НКАУ 0058:2008. Галузева система управління якістю. Вимога до функціональної безпеки ПЗ програм­но-технічних комплексів критичного призначення / НКАУ. — 2008.—60 с
14.  Функциональное моделирование. Методология IDEF0. Стандарт. Русская версия. — М.: Мета Технология, 1993.—108 с.
15.  ECSS-E-40 Part IB—2003. Космічний інжиніринг. Про­грамне забезпечення. Ч. 1: Принципи та вимоги = Space engineering. Software. Part 1: Principles and requirements.
16.  ECSS-E-40 Part 2B—2005. Космічний інжиніринг. Про­грамне забезпечення. Ч. 2: Визначення вимог до доку­ментів = Space engineering. Software. Part 2: Document requirements definitions (DRDs).
17.  ECSS-Q-30B-2002. Гарантія продукції космічного при­значення. Гарантоздатність = Space product assurance. Dependability.
18.  ECSS-Q-40B-2002. Гарантія продукції космічного при­значення. Безпека = Space product assurance. Safety.
19.  ECSS-Q-80B-2002. Гарантія продукції космічного призначення. Гарантія програмного продукту = Space product assurance. Software product assurance.
20.  ECSS-Q-80-2003. Гарантія продукції космічного при­значення. Методи та методики оцінки надійності та безпеки програмного забезпечення = Space product as­surance. Methods and techniques to support the assessment of software dependability and safety.
21.  ISO 25000:2005. Космічний інжиніринг. Вимоги до якості та оцінка програмного забезпечення (SQuaRE) — Настанова з SQuaRE = Software Engineering — Software Product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guide to SQuaRE.
22.  ISO/IEC 14598-1:1999. Інформаційні технології — оці­нювання програмного продукту. Ч. 1: Загальний огляд = Information technology — Software product evaluation — Part 1: General.

23.  ISO/IEC TR 9126-1-4:2001-2004. Інжиніринг програмного забезпечення — Якість продукту = Software Engineering — Product Quality.